Uendelige muligheter

Helseteknologi gir uendelige muligheter.

Muligheter for fagfolkene våre til å drive grensesprengende og mer skånsom pasientbehandling.

Tenk deg å kunne undersøke et lite barnehjerte bare ved å bruke spesialbriller?

Intervensjonssenteret på Rikshospitalet er verdensledende på akkurat det. Da jeg fikk prøve spesialbrillene var det som å se inn i fremtiden. Men det skjer her og nå.

Teknologi kan bidra til en helt banebrytende måte å yte tjenester på. Samtidig vet jeg at det også er mye mer grunnleggende ting som er etterspurt.

Mange av dere er utålmodige. Utålmodige etter å kunne ta i bruk teknologi som kan gi en enklere hverdag.

For fagfolk, innbyggere, pasienter og pårørende. Det er vårt mål.

Så, kjære alle sammen! Takk for at jeg igjen får komme hit til EHiN – E-helse i Norge. For en gjeng dere klarer å samle.

I fjor holdt jeg min første store e-helsetale som ny statsråd her. Jeg må innrømme at jeg var litt spent.

Tiden flyr og nå har det allerede gått ett år. Og mye har skjedd i verden siden jeg sist sto her.

Krigen i Ukraina og hevet beredskap endrer situasjonen også for oss i Norden, samtidig som galopperende prisvekst og den stigende renten utfordrer hverdagen til mange av oss, også helsetjenesten som helhet.

Jeg håper dere tar det som en ekstra påminnelse. Vi må være bevisste på at sektoren vi er en del av er viktig å beskytte.

***

Hurdalsplattformen er tydelig på hva vi ønsker å oppnå på e-helseområdet.

Vi skal sikre gode overganger mellom de ulike nivåene i tjenesten. Pasientene skal oppleve en sammenhengende helsetjeneste.

Fagfolkene skal ha gode og riktige verktøy for å gi best mulig helsehjelp.

Og for å kunne gi best mulig helsehjelp, må helseinformasjon følge pasienten gjennom hele forløpet. Det gjør det også bedre for pasientene og deres pårørende.

Dette målet er vi alle enige om. Men, så har det vært en del diskusjon de siste årene om hva som er den beste måten å komme dit på.

Hvordan vi kan få samsvar mellom kartet og terrenget.

Tre behov skiller seg ut.

  • Mer digitalisering.
  • Å jobbe smartere og ressurseffektivt.
  • Digital sikkerhet.

Regjeringen foreslår nå å endre staten sin rolle i det nasjonale e-helsearbeidet.

Med strammere budsjetter må vi bruke pengene der de får størst nytte. Da er det viktig å fullføre igangsatte tiltak. Sånn at vi får nytte av de store e-helseinvesteringene vi har gjort.

Vi vil bort fra de omfattende, kostbare statlige prosjektene til de prosjektene som enklere kan hente ut investeringer i leverandørmarkedet, og som kan realiseres i samarbeid med fagfolk i tjenesten.

Sånn får vi - steg for steg - digitale løsninger som gir gevinster for både fagfolk og innbyggere i hele landet. Og veien dit må vi gå sammen. Det er et fellesprosjekt.

***

I september besøkte jeg Linken-helselab ved Nordlandssykehuset i Bodø. Her kan sykehus, kommune og industri teste ut nye medtek-løsninger sammen.

De ulike aktørene i et pasientforløp kan se løsninger fra ulike perspektiver og finne forbedringspotensial. Gjennom Inovacare har de tatt et innovativt initiativ til et fornyet privat/offentlig samarbeid.

Bodø kommune, Nordlandssykehuset og de andre aktørene viser vei. Det er fantastisk å se initiativene, engasjementet og skaperånden.

Jeg vet at Bodø ønsker å være nasjonal hub for e-helse. Og det trenger dere ikke å få godkjent-stempel fra meg for å være. Jeg sier som jeg sa da – det er dere allerede!

Fordi dere har tatt på den gule ledertrøya og gjort egne grep for å sikre bedre flyt og samhandling i egen helsetjeneste. Det viser vei for andre kommuner – og for andre sektorer.

Eksemplene på digitalisering som tar oss fremover er mange. Vestre Viken åpnet nettopp sitt virtuelle sykehus. Og på distriktmedisinsk senter i Brønnøysund samarbeider de tett med Universitetssykehuset i Nord-Norge ved hjelp av nettopp helseteknologi. Det knytter sammen en stor og langstrakt region, med viktig kompetanse.

Det forsterker helseberedskapen vår, samtidig som pasientene får god behandling der dem bor.

Disse eksemplene viser at det ikke er behov for en offisiell ledertrøye fra regjeringen i digitaliseringsarbeidet. Jeg ønsker at regionene og kommunene har selvtillit på det arbeidet dere allerede gjør.

***

Vi har et godt utgangspunkt å bygge videre på. De nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, helsenorge.no, e-resept, og helsenettet gir hver dag nytte og verdi for fagfolk og pasienter.

Kjernejournal er tatt i bruk på alle sykehus, legevakter og fastleger. Innføring i kommunene pågår for fullt. Over 130 kommuner er koblet på.

Direktoratet for e-helse har spurt om fagfolk i sykehjem og hjemmetjenester synes det er nyttig å bruke kjernejournal.

Svaret er krystallklart: 90 prosent opplever at informasjonen i kjernejournal er verdifull. 95 prosent anbefaler andre kommuner å bruke kjernejournal.

Vi jobber nå med Pasientens prøvesvar. Dette vil samle laboratorie- og radiologisvar i kjernejournal.

Det sendes i overkant av to millioner prøvesvarrapporter hver måned, fra over 2000 forskjellige avsendere. Ved å få tilgang til prøvesvarene i kjernejournal, vil det bli enklere for helsepersonell å ta beslutninger om videre behandling.

Det er ressursbesparende, og man unngår overflødige undersøkelser. Utprøvingen startet forrige mandag med to fastlegekontor og laboratoriet Fürst.

Kjernejournal er også viktig for å få på plass pasientenes legemiddelliste. Her er vi i gang med utprøving på fastlegekontor og sykehus i Bergen.

Jeg hører at det er krevende. Det er mange prosesser som skal endres og vurderes. Det vil ta tid, men vi skal få det til!

For å realisere ambisjonene på e-helseområdet er det behov for å tilpasse tiltakene til dagens situasjon.

Vi må også ta hensyn til sektorens kapasitet for å ta løsningene i bruk. Regjeringen vil derfor gi en samlet fremstilling av e-helseområdet i Nasjonal Helse- og samhandlingsplan som legges fram i slutten av 2023.

***

Mange har merket seg at regjeringa avvikler statens finansiering av programmet for Felles kommunal journal. La meg derfor være tydelig: 

Regjeringen vil fortsatt støtte opp under kommunenes behov for bedre journalløsninger. Vi stiller oss bak kommunenes ønske om å beholde deler av bevilgede midler til å ferdigstille pågående aktiviteter. Direktoratet for e-helse vil vurdere dette etter søknad fra KS som har mottatt tilskuddet.

Samtidig som vi støtter opp om behovet for bedre journalløsninger, har vi også en ny tilnærming.

Regjeringa vil etablere en Helseteknologiordning for å bringe arbeidet med bedre journalløsninger i kommunene videre.

Målet med ordninga er å styrke kommunenes evne til å etablere gode journalløsninger, stimulere til bruk av velferdsteknologi, og bidra til samhandling mellom kommuner og helseforetak.

Kommunene har de siste årene samlet seg om å beskrive behov og løsninger for journal og samhandlingsløsninger.

Dette har blant annet skjedd gjennom de nasjonale programmene for digital samhandling og i arbeidet med Felles kommunal journal.

Det er også etablert et felles plan- og rammeverk for e-helse i kommunal sektor.

Dette er et godt arbeid som vi også ønsker å bygge videre på innenfor rammene av helseteknologiordningen.

Som en del av ordningen skal vi også legge større vekt på standardisering, normering og veiledning.

Det skal bli lettere for kommunene å anskaffe gode løsninger som kan samhandle. Løsninger som tilfredsstiller krav til sikkerhet.

Leverandørene skal også få økt forutsigbarhet og tydelige rammebetingelser.

Ordningen skal bidra til at hjemmemarkedet aktiveres og vil kunne levere e-helseløsninger til både pasienter og fagfolk.

Vi lykkes ikke uten et godt samarbeid med næringslivet.

***

Jeg vil også trekke fram en het potet i det helsepolitiske ordskiftet: Det viktige arbeidet med Helseplattformen i Midt-Norge.

12. november tar St. Olavs hospital og seks nye kommuner i Trøndelag i bruk Helseplattformen.

Å gå i front er alltid tøft. Store endringer er krevende, men nødvendig.

Det er et enormt omstillingsprosjekt som krever mye fra alle som deltar.

Vi tar bekymringsmeldingene fra fagfolka på største alvor. Løpende risikovurderinger, ekstra bevilgninger og avlastning er på plass for å sikre kvalitet, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø i en krevende innføringsperiode. 

Jeg har full tiltro til at Helseplattformen vil være et digitalt vannskille som kommer pasientene og fagfolkene til gode. Det vil være en viktig milepæl for utvikling og samhandling i helsetjenesten.

***

Når vi i dag kan undersøke et barnehjerte kun med hjelp av spesialbriller – tenk dere hva vi kan få til med teknologi om fem og ti år.

Mulighetene er store. Det er også våre ambisjoner på e-helse.

Vi trenger et taktskifte. For fagfolkene og pasientene. I vår felles helsetjeneste.

Sammen med deres kloke hoder og initiativ skal vi ta vår felles helsetjeneste inn i den digitale fremtiden sammen.

Lykke til med en viktig og unik konferanse!