Ungdomsreaksjoner – nye forslag på høring

Etter forslag fra regjeringen vedtok Stortinget enstemmig en rekke forbedringer av ungdomsreaksjonene i desember 2023. Nå sendes enkelte ytterligere forslag på høring.

Stortinget vedtok i desember 2023 en rekke lovendringer som blant annet skal sikre strengere og raskere reaksjoner for ungdom som har begått kriminalitet.

- De skjerpede reglene viser at kriminalitet får konsekvenser. Barn og unge som begår lovbrudd skal møtes med en rask og treffsikker reaksjon. Vi skal ha kontroll over ungdomskriminaliteten, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Som ledd i oppfølgingen av Stortingets vedtak sender regjeringen nå noen flere lovforslag på høring. Forslagene knytter seg blant annet til arbeidet med et hurtigspor, og følger opp Stortingets anmodningsvedtak 158, 159 og 161.

- Vi vil komme tilbake til hvordan forslagene følges opp etter høringen, sier Mehl.

Kort oppsummert foreslås følgende:

  • At domstolen gis adgang til å kombinere ungdomsstraff med de særvilkår som følger av straffeloven § 37 første ledd bokstav a, b og d. Dette er særvilkår om bosted, oppholdssted, arbeid eller opplæring samt kontaktrestriksjoner, i tillegg til vilkår om å avstå fra å bruke alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler, og å avgi nødvendige rusprøver.
  • At domstolen gis adgang til å kombinere ungdomsstraff med ubetinget fengsel av ubegrenset lengde, alternativt innenfor en nærmere angitt tidsramme på inntil 2 år eller inntil 1 år.
  • At det gis bedre ettervern ved å styrke oppfølgingen av unge domfelte under gjennomføring av fengselsstraff og etter løslatelse.
  • At påtalemyndigheten gis adgang til å føre for retten rene vilkårsbruddsaker under ungdomsstraff.
  • At retten til offentlig oppnevnt forsvarer utvides til også å gjelde under ungdomsplanmøtet ved ungdomsoppfølging.