Nyheter

Utenriksministeren har bedt om habilitetsvurdering

Utenriksminister Anniken Huitfeldt fikk i sommer nye opplysninger om ektemannens kjøp og salg av aksjer i norske, børsnoterte selskaper mens hun har vært utenriksminister.

Bilde av utenriksminister Anniken Huitfeldt som holder pressekonferanse fra talerstol med publikum
Utenriksminister Anniken Huitfeldts orienterte onsdag om habilitet i forbindelse med ektemannens kjøp og salg av aksjer. Foto: UD

På bakgrunn av den nye informasjonen, og på oppfordring fra utenriksministeren, har UD bedt Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling om å foreta en vurdering av saken.

– Svaret fra lovavdelingen viser at jeg skulle ha håndtert spørsmål rundt min habilitet annerledes. Jeg skulle spurt mannen min om hvilke aksjer han eide da jeg ble utenriksminister og bedt han holdt meg løpende informert om hvilke aksjer han deretter kjøpte og solgte. Da hadde jeg hatt mulighet til å vurdere min egen habilitet, sier Huitfeldt.

Utenriksdepartementet fikk svaret fra lovavdelingen 28. august. I brevet fra lovavdelingen kommer det frem at:  

  • Utenriksministeren har ikke oppfylt sin plikt etter habilitetsreglene til å skaffe seg opplysninger om ektemannens økonomiske aktiviteter. Som leder av Utenriksdepartementet og som medlem av regjeringen vil hennes manns eierinteresser lett føre til inhabilitet. Hun skulle ha gjort mer for å forhindre at hun havnet i en slik situasjon.
  • Basert på svaret fra lovavdelingen er det grunn til å tro at utenriksministeren har vært inhabil i flere saker. Derfor legger hun til grunn at hun har vært inhabil i flere saker mens hun har vært utenriksminister.
  • Lovavdelingen finner likevel at avgjørelser hun har fattet, både i Utenriksdepartementet og i regjeringen, vil være gyldige fordi hun ikke har hatt kunnskap om ektemannens aksjer.

– Lovavdelingen konkluderer med at så lenge jeg ikke kjente til hvilke aksjer mannen min eide, kunne hans eierskap og min eventuelle inhabilitet ikke ha påvirket mine vurderinger. Om jeg har vært inhabil vil det derfor ikke ha påvirke gyldigheten av beslutninger jeg ha truffet eller vært med på å treffe, sier utenriksministeren.

Etter råd fra Utenriksdepartementet ba utenriksministeren 22. august ektemannen om å selge alle de børsnoterte aksjene, noe han gjorde samme dag. Informasjon om selskaper som mannen har eid aksjer i, er offentliggjort.

– Jeg ønsker full åpenhet og jeg ønsker å rydde opp.  Jeg beklager dypt at jeg har gjort feil vurderinger. Og jeg tar fullt ansvar for denne situasjonen, sier Huitfeldt.

Vedlegg

*01. september 2023, klokken 10.45: Oppdatert med tre nye dokumenter som viser aksjebeholdning og ligningsverdi for 2021. 
Klokken 15.30: Oppdatert med skjema om verv og økonomiske interesser fra Stortinget.

Tidslinje i saken om aksjetransaksjoner foretatt av utenriksministerens ektefelle

14. oktober 2021:

Regjeringen Støre tiltrer.

Midten av oktober 2021:

Orientering på Statsministerens kontor for nye statsråder om blant annet habilitetsspørsmål mv. Utenriksministeren orienterer sin mann og viser ham utdrag fra politisk håndbok samme kveld. Huitfeldt ber ektemannen utvise særlig aktsomhet ved kjøp og salg av aksjer. Hun gjør også rede for at hans aksjer kan medføre inhabilitet. Som eksempel på hvordan aksjekjøp kan skape inhabilitet, forteller hun at fordi UD har ansvaret for eksportkontroll av forsvarsmateriell, kan kjøp av våpenaksjer medføre inhabilitet.

 

Uken 14.–21. oktober 2021:

Orientering ved daværende utenriksråd til utenriksministeren om blant annet habilitetsspørsmål, økonomiske og mannens aksjeinnehav. Huitfeldt har deretter en ny samtale med mannen om dette, og bringer svarene videre til utenriksråden.   

 

6. august 2023:

Utenriksministeren spør ektefellen om hans handel med aksjer. Ektemannen forteller at de fleste investeringer har vært basert på en modell for teknisk aksjeanalyse. Utenriksministeren forstår av samtalen at omfanget av aksjehandelen er større enn hun hadde trodd.  

 

7. august 2023:

Utenriksministeren orienterer utenriksråden om at hennes mann har handlet aksjer i et større omfang enn hun har trodd. Utenriksministeren ber om en utdypende vurdering av spørsmålet om nærståendes handel med finansielle instrumenter.  

 

10. august 2023

Utenriksråden gir utenriksministeren, etter samråd med UDs rettsavdeling, en foreløpig vurdering vedrørende nærståendes handel med finansielle instrumenter. Utenriksministeren får råd fra UD om å be ektemannen fryse aktiviteten inntil videre – dvs. verken selge eller kjøpe aksjer. Ektemannens siste transaksjon i aksjemarkedet ble gjort 31. juli 2023.

 

16. august 2023:

Utenriksministeren mottar en foreløpig oversikt over ektemannens transaksjoner.

 

17. august 2023:

Utenriksministeren viser denne foreløpige oversikten til Utenriksdepartementet, ved rettsavdelingen.  

Oversikten viser at det i den aktuelle perioden ble gjennomført i underkant av 100 transaksjoner i enkeltaksjeposter i selskaper notert på Oslo Børs. Aksjekjøpene dekker de fleste sektorene på Oslo Børs, som olje og gass, bank og finans, luftfart, industri, seismikk, oppdrett, offshore og våpen/våpenindustri. I flere av selskapene er staten medeier eller kreditor, blant annet Kongsberggruppen ASA, Yara ASA, Norwegian Air Shuttle ASA, Seadrill ltd. og Aker Solutions ASA. Oversikten viser videre at typiske transaksjoner gjelder kjøp av enkeltposter i størrelsesorden 40 000 til 60 000 kroner med kort tid mellom kjøp og salg, men at enkelte transaksjoner har vært i størrelsesorden 100 000 til 200 000 kroner per transaksjon. Oversikten viser at investeringene enkelte ganger førte til gevinst, og enkelte ganger medførte tap. 

 

19. august 2023:

Komplett oversikt over transaksjonene samt de selskapene utenriksministerens ektefelle på det tidspunkt hadde aksjer i oversendes fra Utenriksministeren til stabssjef ved SMK samt til Utenriksråden.

 

22. august 2023:

Etter råd fra Utenriksdepartementet, ber utenriksministeren mannen selge alle sine aksjer. Dette gjøres umiddelbart.  

 

23. august 2023:

Brev sendes fra UD til lovavdelingen. UD ber om svar på følgende tre spørsmål:   

1.Hvilken plikt har en statsråd til å skaffe seg opplysninger om sin ektefelle/samboers finansielle investeringer som kan være relevante for vurderingen av egen habilitet?   

2. Er det grunn til å tro at utenriksministeren har vært inhabil i én eller flere saker som departementet, regjeringen og/eller Kongen i statsråd har behandlet som følge av ektemannens aksjeinnehav? Vi presiserer at vi ikke ber om en konkret vurdering av enkeltsaker, men en generell vurdering, som også redegjør for hvilken betydning faktisk kunnskap om aksjeinvesteringen kan ha for selve habilitetsvurderingen.   

3. Hvis det er grunn til å tro at utenriksministeren har vært inhabil, jf. spørsmål 2: Hvilken betydning har det for vurderingen av konsekvensene av inhabiliteten at utenriksministeren opplyser at hun ikke kjente til hvilke aksjer ektemannen eide i perioden?   

 

28. august 2023:

Svar fra lovavdelingen til UD. I brevet fra Lovavdelingen kommer det frem at:   

1. Utenriksministeren har ikke oppfylt sin plikt etter habilitetsreglene til å skaffe seg opplysninger om ektemannens økonomiske aktiviteter. Som leder av Utenriksdepartementet og som medlem av regjeringen vil hennes manns eierinteresser lett føre til inhabilitet. Hun skulle ha gjort mer for å forhindre at hun havnet i en slik situasjon.  

2. Det er grunn til å tro at utenriksministeren har vært inhabil i flere saker. Derfor legger hun til grunn at hun har vært inhabil i flere saker mens hun har vært utenriksminister. 

3. Lovavdelingen finner likevel at avgjørelser hun har fattet, både i Utenriksdepartementet og i regjeringen, vil være gyldige fordi hun ikke har hatt kunnskap om ektemannens aksjer.  

 

30. august 2023:

Utenriksministeren kaller inn til pressekonferanse om saken.

7. september 2023:

Informasjon om utenriksministerens besøk til India i april 2022 legges ut.

 

Oppdatert 2. september med oppføringer for 16. og 19. august.

Oppdatert 8. september med oppføringer for 30. august og 7. september, samt presiseringer for 17. og 19. august.

Oppdatert 25. september: Justert tekst om at omfanget av aksjehandelen var større enn utenriksministeren hadde trodd.