Utenriksministerens innledning på pressekonferansen om habilitet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts orientering om habilitet i forbindelse med at hennes ektemann har handlet aksjer i norske, børsnoterte selskaper mens hun har vært utenriksminister.

Kjære alle sammen.

Jeg har invitert dere hit for å informere om spørsmål knyttet til min habilitet.

Samtidig som jeg har vært utenriksminister har mannen min kjøpt og solgt aksjer i norske, børsnoterte selskaper til store verdier. Noen av aksjene er i selskaper som har ligget på mitt bord i Utenriksdepartementet eller som regjeringsmedlem.

Jeg har inntil nylig ikke vært kjent med verken omfanget eller hvilke aksjer han har handlet i. Det burde jeg ha visst. Jeg har ikke oppfylt min plikt etter habilitetsreglene til å skaffe meg opplysninger om min manns økonomiske aktiviteter.

Basert på en vurdering fra lovavdelingen er det grunn til å tro at jeg har vært inhabil i flere saker. Derfor legger jeg til grunn at jeg har vært inhabil i flere saker siden jeg ble utenriksminister. 

Siden jeg ikke kjente til min manns konkrete investeringer, har inhabiliteten ikke påvirket mine vurderinger eller avgjørelser. Derfor er sakene jeg har behandlet likevel gyldige. Dette gjelder for regjeringen og i Utenriksdepartementet.

Jeg er svært lei meg for at jeg har satt meg selv i denne situasjonen. Jeg ønsker full åpenhet og jeg ønsker å rydde opp.

All informasjon om alle selskaper mannen min har eid aksjer i er gjort tilgjengelig. Etter råd fra UD til meg har han solgt alle aksjene i børsnoterte selskaper som han hadde.

Jeg beklager dypt at jeg har gjort feil knyttet til habilitet.

Jeg vil nå redegjøre for fakta i denne saken:

Mannen min er deleier i et lite IT-konsulentselskap. Overskuddet plasserer han i sitt eget investeringsselskap, Flemo AS. Det er gjennom dette investeringsselskapet han har kjøpt og solgt enkeltaksjer i norske, børsnoterte selskaper. Mesteparten av pengene plasserte han i aksjefond.

Jeg har også før jeg ble statsråd vært kjent med at mannen min eide noen aksjer. Da det denne sommeren har vært flere saker som handler om habilitet for statsråder, spurte jeg mannen min 6. august om hans kjøp og salg av aksjer.

Under samtalen får jeg vite at han har kjøpt og solgt aksjer i et langt større omfang og verdi enn det jeg hadde trodd. Jeg forstod at dette kunne ha konsekvenser for min habilitet. Til sammen dreier det seg om rundt 100 transaksjoner fra oktober 2021.

Med denne informasjonen skjønte jeg at jeg er inhabil i en rekke saker, og jeg ba mannen min mann fryse all aksjehandel. Det gjorde han gjorde umiddelbart.

Så fort jeg fant ut hvilke selskaper han hadde aksjer i, gjorde jeg det klart at all aktivitet i departementet med direkte eller indirekte berøring til disse selskapene, skulle fryses.

For å sikre at vi hadde en grundig vurdering av denne saken, ba Utenriksdepartementet på min oppfordring, Lovavdelingen gjøre en vurdering av hvordan jeg har håndtert spørsmål knyttet til min habilitet. Jeg kommer straks tilbake til den.

Jeg vil først understeke at jeg har vært opptatt av å følge regelverket og jeg trodde at jeg hadde vært aktsom.

Etter 15 år som enten regjeringsmedlem eller leder av utenrikskomiteen, håndterer jeg jevnlig taushetsbelagte opplysninger. Jeg har alltid vært og jeg er svært nøye når det gjelder behandling av denne typen informasjon.

Rett etter tiltredelsen fikk hele regjeringen orienteringer om blant annet habilitetsspørsmål av Statsministerens kontor og gjennomgang av Håndbok for politisk ledelse.

Samme kveld viste jeg mannen min hva som sto om aktsomhetsregler og aksjer i håndboka. Jeg ba han være særlig aktsom ved kjøp og salg av aksjer for å unngå mistanke om innsidehandel knyttet til saker som Utenriksdepartementet og regjeringen kan ha til behandling. Jeg ba han spesielt om å unngå våpenaksjer, fordi UD har ansvaret for eksportkontroll av forsvarsmateriell og at handel med slike selskaper kunne føre til at jeg ble inhabil.   

Mannen min fortalte om investeringsselskapet sitt, Flemo AS, og at han hadde mest i aksjefond, og noen enkeltaksjer. Dette rapporterte jeg tilbake til departementsråden. 

Noen dager senere hadde jeg også en samtale om habilitet og aksjer med UDs departementsråd. Der gikk vi gjennom en hel rekke spørsmål. Han stilte meg også spørsmål om min manns firma.

Også etter samtalen med utenriksråden hadde jeg en samtale med mannen min om habilitet og aksjehandel.

Mannen min og jeg snakket ikke mer om aksjer etter dette.

Han tenkte at for å være ryddig og aktsom, ønsket han å ha et «vanntett skott» mellom oss når det gjaldt aksjehandel. I praksis har det betydd at han ikke har fortalt meg om sine kjøp og salg av aksjer.

Dagen etter at jeg skjønte at mannen min hadde kjøpt og solgt aksjer i et større omfang enn jeg hadde trodd, informerte jeg utenriksråden om saken. Han fulgte opp med å be UD gjøre en foreløpig vurdering av nærståendes handel med aksjer.

Jeg ønsket en full gjennomgang av saken. Jeg ville at all informasjon og eventuelle problemstillinger knyttet til habilitet skal på bordet. Selv om vi har et godt regelverk, er det viktig for meg at vi hele tiden belyser de situasjonene som kan føre til inhabilitet.

På mitt initiativ ba Utenriksdepartementet derfor lovavdelingen svare på tre spørsmål:

  • Om jeg hadde plikt til å skaffe meg opplysninger om min manns aksjehandel.
  • Om det var grunn til å tro at jeg har vært inhabil i saker som følge av min manns aksjer.
  • Hvilken betydning det hadde at jeg ikke kjente til hvilke aksjer han hadde.

Det gjelder både saker som har vært behandlet i departementet, i regjeringen og i statsråd.

Svaret fra lovavdelingen kom mandag 28. august. Det viser at jeg skulle ha håndtert dette på en annen måte.

I brevet fra lovavdelingen kommer det frem at:

  • Jeg har ikke oppfylt min plikt etter habilitetsreglene til å skaffe meg opplysninger om min manns økonomiske aktiviteter. Som leder av Utenriksdepartementet og som medlem av regjeringen vil min manns eierinteresser lett føre til inhabilitet. Jeg skulle ha gjort mer for å forhindre at jeg havnet i en slik situasjon.
  • Basert på svaret fra lovavdelingen er det er grunn til å tro at jeg har vært inhabil i flere saker. Derfor legger jeg til grunn at jeg har vært inhabil i flere saker mens jeg har vært utenriksminister.
  • Lovavdelingen finner likevel at avgjørelser jeg har fattet, både i UD og regjeringen, vil være gyldige fordi jeg ikke har hatt kunnskap om min manns aksjer.

Jeg tar svaret og budskapet fra lovavdelingen på største alvor. Og jeg forstår at jeg skulle ha håndtert dette helt annerledes.

Jeg ser nå at jeg har gjort feil knyttet til habilitet. Jeg beklager at jeg ikke i tilstrekkelig grad har undersøkt min egen habilitet.

Som utenriksminister har jeg det hele og fulle ansvaret for å jevnlig sjekke min egen habilitet. Og det er mitt ansvar å sikre at mannen min løpende gir meg nok informasjon til at jeg kan vurdere min habilitet.

Allerede da jeg ble utnevnt til utenriksminister hadde jeg plikt til å stille konkrete spørsmål om hvilke selskaper mannen min eide aksjer i. Jeg skulle bedt departementet hjelpe meg med å vurdere om eierskapet hans kunne gjøre meg inhabil i noen saker.

Hadde jeg kjent til omfanget av hans aktivitet hadde jeg bedt han holde seg unna handel med aksjer.

Jeg beklager de feilene jeg har gjort.

Jeg ønsker ryddighet og full åpenhet om denne saken.

Jeg har gjort all informasjon om saken tilgjengelig, inkludert en fullstendig liste med min manns aksjehandler siden jeg tiltrådte i oktober 2021.

Etter råd fra UD ba jeg min mann selge alle de børsnoterte aksjene sine. Det gjorde han 22. august.

Jeg tar fullt ansvar for at denne situasjonen har oppstått. Det er jeg som er utenriksminister, og det er jeg som har det øverste ansvaret. I denne saken har jeg trådt feil. Det er jeg veldig lei meg for.

Jeg vil nå svare på alle spørsmål i denne saken.