Utlysning av konkurranse for flyruten Røros–Oslo for perioden 1. november – 31. mars 2024

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Samferdselsdepartementet lyser i dag ut en konkurranse for FOT-ruten (forpliktelser til offentlig tjenesteytelse) Røros–Oslo for tidsrommet 1. november 2022 – 31. mars 2024. Tilbudsfristen er satt til 28. juni 2022.

- Med denne utlysningen sikrer vi flyrutetilbudet på strekningen Røros–Oslo fram til den neste flyruteanskaffelsen for FOT-rutene i Sør-Norge og Nord-Norge som har  avtaleoppstart 1. april 2024, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet inngikk i slutten av januar i år en korttidsavtale med Widerøe for å sikre kontinuiteten i flyrutetilbudet på strekningen Røros–Oslo. Avtalen med Widerøe kom på plass i januar etter at Air Leap Aviation AB, som har operert FOT-ruten Røros–Oslo på kontrakt med Samferdselsdepartement, gikk inn i en rekonstruksjonsprosess med den følge at selskapet stanset sine flygninger. Kortidsavtalen ble senere forlenget ut april.

Samferdselsdepartementet lyste nylig ut en midlertidig avtale som gjelder fra mai og til og med oktober, hvor Widerøe ble tildelt kontrakt. De kortsiktige kjøpene, som regelverket for flyrutekjøp åpner for ved plutselig driftsavbrudd, har vært nødvendig for å sikre kontinuiteten i rutetilbudet, mens departementet har forberedt en ordinær FOT-anskaffelse.

I utlysningen for perioden fra 1. november 2022 er det, som i kontrakten for mai-oktober, tatt inn krav om gjennomgående reiser som forenkler reiser videre fra Oslo. Ettersom morgentåke er en særskilt problemstilling ved Røros lufthavn der dette kan vanskeliggjøre landinger selv om det er mulig å ta av fra lufthavnen, er det åpnet for å legge inn tilbud med nattparkering av fly på Røros selv om dette kan koste mer, noe som kan bedre regulariteten. Dette har vært ønsket lokalt, og Samferdselsdepartementet er villig til å betale inntil 20 prosent mer for en slik løsning.

Samferdselsdepartementet tar sikte på kontraktstildeling over sommeren.

For mer informasjon se nettside for konkurransen.