Utlysning av leteareal gjennom TFO 2023

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Gjennom de årlige rundene med tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) gis oljeselskapene mulighet til å få tilgang til attraktivt leteareal i de modne områdene på norsk sokkel. Etter over 50 år med letevirksomhet omfatter TFO-ordningen størstedelen av det arealet som er åpnet og tilgjengelig på norsk sokkel. I denne runden utvides TFO-området med ytterligere 92 blokker.

— Årlig tildeling av leteareal er en del av de gode, forutsigbare og stabile rammevilkårene vi har i Norge. Vi legger dermed også til rette for videre aktivitet og verdiskaping i Nord-Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

I forbindelse men denne runden utvides TFO-området med ytterligere 92 blokker. Blokkene som blir lagt til er nordvest i Norskehavet og i vest Barentshavet. Gjennom utvidelsen legger vi enda bedre til rette for lønnsomme investeringer, sysselsetting og fremtidig produksjon.

— Jeg har nå en klar forventning om at de mest sentrale selskapene i Barentshavet er sitt samfunnsansvar bevisst. Vi trenger å finne mer gass i Barentshavet for å få på plass ny infrastruktur. Videre leting er viktig for å sikre at Norge forblir en sikker og forutsigbar leverandør av olje og gass til Europa. Dette er spesielt viktig i dagens sikkerhetspolitiske situasjon, fortsetter olje- og energiministeren.

Selskapenes søknadsfrist i denne konsesjonsrunden er satt til 23. august kl. 12.00. Etter at søknadsbehandlingen er ferdig, tas det sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2024.

Fullstendig utlysningstekst, oppdatert kart over utlyste blokker, HMS-, miljø- og fiskeriforhold og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider.

Bakgrunn om TFO-ordningen

Norsk olje- og gassnæring er landets største og viktigste næring for verdiskaping, inntekter til staten, eksport og investeringer. For å opprettholde aktiviteten på sikt er kontinuitet i leteaktiviteten viktig. Leting gir muligheter for nye funn som kan bygges ut og bidra til å opprettholde aktivitet og produksjonen.

I modne områder er nye funn viktige for å oppnå god kapasitetsutnyttelse i produksjons- og transportanlegg og for en god forvaltning av tidskritiske ressurser.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble introdusert i 2003 for å legge til rette for tidsriktig utforskning av de geologisk mest kjente delene av sokkelen. I disse områdene går den forventede funnstørrelsen ned. Det letes i stor grad etter mindre funn som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men som kan ha lønnsomhet når de sees i sammenheng med andre funn og/eller kan utnytte eksisterende eller planlagt infrastruktur.

Det er derfor viktig med tidsriktig utforskning av disse områdene. Forutsigbarhet om hvilke områder som det er mulig å søke på i TFO og jevnt påfyll av nytt areal er viktig for å oppnå en effektiv utforskning. TFO-runder gjennomføres derfor årlig.

Ved utlysning blir det vurdert om TFO-området skal utvides. Området utvides etter hvert som nye områder blir utforsket.

Petroleumsvirksomheten i Norge foregår med strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og ivaretakelse av det ytre miljø. Det å sikre god sameksistens med andre næringer blir tillagt stor vekt.

TFO-konsesjonsrunder starter med at det foretas en vurdering av utvidelse av TFO-området. Den petroleumsfaglige vurderingen gjøres av Oljedirektoratet. Ved utvidelse av det forhåndsdefinerte området foreslår myndighetene arealer som karakteriseres som petroleumsfaglig modne. Med utgangspunkt i definisjonen av petroleumsfaglige modne og umodne områder er dette, i henhold til langvarig praksis, operasjonalisert til følgende petroleumsfaglige kriterier, hvor ett eller flere legges til grunn for forslaget:

Ut fra petroleumsfaglige vurderinger foreslås det for TFO 2023 å utvide arealet med 92 blokker eller deler av blokker, herunder 78 blokker i Barentshavet og 14 blokker i Norskehavet. Arealet som foreslås inkludert i TFO-området ble åpnet senest i 1994. Det foreslåtte arealet inneholder areal med kjente letemodeller og letehistorie, inkludert tidligere letebrønner, areal som er tilbakelevert og areal som ligger geografisk mellom tildelt og tilbakelevert areal. Videre omfatter forslaget areal som grenser til eksisterende forhåndsdefinert areal. Deler av arealet ligger også nær planlagt eller etablert infrastruktur.

Vurdering av høringsinnspillene

Konsesjonsrunden TFO 2023 er gjennomført i tråd med de arealmessige rammer Stortinget har fastsatt, jf. Meld. St. 20 (2019–2020) Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene — Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak. 18. juni samme år behandlet Stortinget meldingen, jf. Innst. 382 S (2019-2020).

Departementet sendte ut forslag til utlysning av TFO 2023 på offentlig høring 24. januar 2023 med høringsfrist 7. mars samme år. I høringsrunden ble det bedt om innspill knyttet til om hvorvidt det er tilkommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om hvor det kan være petroleumsaktivitet etter at den relevante forvaltningsplan ble behandlet i Stortinget. At dette er temaet som er gjenstand for offentlig høringen er i tråd med veletablert praksis, jf. Meld. St. 28 (2010–2011) En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten og Innst. 143 S (2011–2012).

Olje- og energidepartementet mottok til sammen 43 høringsuttalelser fra enkeltpersoner, selskaper, organisasjoner, kommuner, statlige etater, Sametinget og departement. Samtlige høringsuttalelser har vært gjenstand for vurdering både i Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet. Høringsuttalelsene har inngått som del av beslutningsgrunnlaget når regjeringen nå har tatt beslutning om utlysning av TFO 2023.

Flere av høringsinnspillene omhandler TFO-ordningen som sådan og gjennomføringen av TFO 2023. Dette er ikke en høring som omhandler TFO-ordningen, men om ev. ny vesentlig informasjon som er relevant for Stortingets beslutning om hvor det kan være petroleumsaktivitet. Slike uttalelser faller utenfor høringens mandat

Mange av høringsuttalelsene omhandlet petroleumsvirksomhet og hensynet til klima. Norsk klimapolitikk bygger på prinsippet i det FN-ledede klimasamarbeidet, inkludert Parisavtalen. Det er en omfattende regulering av utslipp til luft fra sektoren. Petroleumsvirksomheten er underlagt et strengt utslippsreguleringsregime som Stortinget har sluttet seg til, og det er innenfor disse rammene opp til selskapene å lete etter, bygge ut og utvinne de ressursene som er lønnsomme. Dette er ikke en høring som omhandler norsk klimapolitikk, men om ev. ny vesentlig informasjon som er relevant for Stortingets beslutning om hvor det kan være petroleumsaktivitet. Slike uttalelser faller utenfor høringens mandat.

Enkelte av høringsinnspillene argumenterer mot utlysningen som følge av generelle, kjente miljømessige problemstillinger. Høringspartene er opptatt av petroleumsvirksomhet i SVO-områder, herunder iskantsonen. Dette er argumenter som var kjent når Stortinget fastsatte gjeldende rammer for petroleumsvirksomheten. Høringsinnspillene vurderes ikke å inneholde ny, vesentlig informasjon som er relevant for Stortingets beslutning om hvor det kan være petroleumsaktivitet.

Fiskeriene er hensyntatt gjennom de generelle vilkårene som finnes i konsesjonsdokumentene og gjennom etablert regelverk. I tråd med NFDs anbefaling, vil de etablerte vilkårene for hyse gjøres gjeldende også i det utvidede området for TFO.

TFO 2023 foreslås utlyst i tråd med forslaget til utlysning som har vært på offentlig høring med høringsfrist 7. mars 2023. Det er ikke kommet inn ny, vesentlig informasjon gjennom høringen innenfor høringens mandat. Det anbefales at det gjøres endringer i vilkårene for hyse i tråd med NFDs anbefaling. Utvidelse av hysevilkårene til å omfatte flere blokker er en naturlig følge av de etablerte vilkårene.