Utvalg foreslår endringer i prøver og undersøkelser i skolen

Et regjeringsoppnevnt utvalg har gått gjennom prøver, vurderinger og undersøkelser i skolen, og overleverer i dag sine anbefalinger til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.  –Mye har endret seg i skolen de siste tiårene, da er det viktig å se om de prøvene og verktøyene skolen har fremdeles er relevante. Jeg er opptatt av at lærerne og skolen skal få den informasjonen de trenger om elevenes læring og utvikling, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Dagens kvalitetsvurderingssystem i skolen er basert på offentlige utredninger som ble gjennomført for over 20 år siden. Det består av blant annet nasjonale prøver, kartleggingsprøver, Elevundersøkelsen og internasjonale undersøkelser, som PISA og PIRLS.

System som brukes i skolen i dag oppleves som lite sammenhengende og gir for lite støtte til lærerne. Det har vært ulike oppfatninger om systemets formål, omfang og bruk av resultater.

Utvalget har blant annet fått i oppgave både å se på hvilke prøver og verktøy vi bør ha i skolen framover, og hvordan disse bedre kan ivareta bredden i skolens mandat.

– Vi har de senere årene sett en nedgang i elevenes motivasjon og leseferdigheter. Skolene må ha de riktige verktøyene for at elevene skal lære det de skal og får utvikle seg i trygge skolemiljø, sier Nordtun.

Skolens organisasjoner har deltatt i utvalget  

Våren 2022 satte regjeringen ned et partssammensatt utvalg som har gått gjennom kvalitetsvurderingssystemet i skolen. Utvalget har medlemmer fra lærerorganisasjonene, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, KS, Sametinget og forskere.

 – Kunnskapen til de som jobber i skolen må være sentral i den brede dialogen om hvordan vi vurderer og utvikler kvalitet i skolen. Det er viktig for meg at partene i skolen har vært representert i utvalget, sier Nordtun.

I dag fikk kunnskapsministeren overlevert forslagene fra utvalget. Forslagene skal bidra til at skolene kan arbeide mer systematisk med å utvikle kvaliteten på skoletilbudet.

– For å sikre elevenes læring og trivsel er det behov for et skifte i arbeidet med kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i skolen. Sektoren har behov for et system som tar utgangspunkt i skolehverdagen. Det er viktig at vi har et system som fungerer for både skoler og kommuner i arbeidet med skolens brede mandat. Utvalget foreslår derfor et nytt system for kvalitetsutvikling som legger vekt på samarbeid og dialog mellom alle aktørene, sier utvalgsleder Tine S. Prøitz.

Utvalget foreslår blant annet:

Utvalget foreslår et nytt kvalitetsutviklingssystem som skal sikre elevenes læring og trivsel og bidra til likeverdighet i opplæringen. Det nye systemet skal legge til rette for samarbeid og tillit mellom aktørene og samspill mellom elever og lærere.

Et av utvalgets hovedgrep er forslag om å forskriftsfeste at det skal være jevnlige kvalitetsdialoger mellom kommuner, fylkeskommuner og skoler. I dialogene skal aktørene i skolen sammen fortolke, vurdere og ta i bruk kunnskap og informasjon fra systemet.

Utvalget foreslår flere endringer i hvilke verktøy nasjonale myndigheter skal tilby for å støtte aktørene i kvalitetsutviklingsarbeidet. Blant annet foreslår utvalget en ny skolemiljøundersøkelse, verktøy for å følge opp alvorlige hendelser i skolemiljøet, nye læringsstøttende prøver til bruk i det faglige pedagogiske arbeidet og ordninger for å sikre kvaliteten på standpunktkarakterene.

Utvalget mener videre at det er behov for en tydeligere prioritering av kvalitative informasjonskilder i kvalitetsdialogene, der også erfaringsbasert kunnskap har en viktig plass. I tillegg må informasjon om kvaliteten på strukturene og prosessene i skolen i større grad vektlegges i arbeidet med kvalitetsutvikling.

De nye prøvene og verktøyene skal gi informasjon og kunnskap som kan brukes i kvalitetsdialogene. Systemet skal fremme elevmedvirkning, og være likeverdig for den norske og den samiske skolen.

Skal sende forslagene på høring

Nå skal utvalgets anbefalinger sendes på høring og det vil bli høringskonferanser i Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo.

– Jeg håper mange vil engasjere seg i høringen og gi innspill. Jeg vil lytte til hva elever, lærere, skoleledere, skoleeiere og andre mener om utvalgets anbefalinger før jeg konkluderer om veien videre, sier Nordtun.