Statsbudsjettet 2024

Venter fortsatt store inntekter fra petroleumsvirksomheten

Inntektene fra petroleumsvirksomheten er forventet å holde seg på et høyt historisk nivå i 2024. Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i 2023 er i statsbudsjettet anslått til 903 milliarder kroner, mens anslaget for 2024 er om lag 832 milliarder kroner.

– Petroleumsvirksomheten i Norge skaper store verdier for landet og bidrar til å dekke verdens, og ikke minst Europas, grunnleggende behov for energi. De store inntektene fra petroleumsvirksomheten kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Total norsk petroleumsproduksjon anslås til 235 millioner standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter[1] i 2023. Dette er en økning på om lag 3 millioner Sm3 sammenliknet med 2022. Oljeproduksjonen er ventet å øke med 7 millioner Sm3 i 2023, mens gassproduksjonen er ventet å bli redusert med 7 milliarder Sm3 sammenliknet med fjoråret. Den samlede produksjonen ventes å øke ytterligere frem mot 2024.

– Norge er den største produsenten og den eneste nettoeksportøren av olje og gass i Vest-Europa, og spiller en avgjørende rolle i energiforsyningen til Europa. Vi skal utvikle sokkelen videre, med et stadig større innslag av nye næringer, for å fortsatt være en stabil og langsiktig energileverandør til Europa, sier Aasland.

Verdiskaping og sysselsetting i hele landet

Samlet etterspørsel knyttet til leting, utbygging og drift på norsk kontinentalsokkel utgjør et stort og viktig marked for norske leverandørbedrifter. I statsbudsjettet er investeringene anslått til 211 milliarder kroner i 2023. Departementet har i år godkjent 14 nye utbyggingsprosjekter på norsk sokkel.

– Disse prosjektene trygger eksisterende og skaper nye arbeidsplasser over hele landet, i tillegg til store inntekter til fellesskapet. For å opprettholde verdiskaping, kompetanse og sysselsetting i Norge er det avgjørende at det kommer nye utbyggingsprosjekter som leverandørindustrien kan konkurrere om, sier olje- og energiministeren.

[1] 1000 Sm3 gass tilsvarer 1,0 Sm3 oljeekvivalenter