Verner 27 skogområder i åtte fylker

Regjeringen verner i dag 27 nye skogområder i åtte fylker. Områdene er en del av samarbeidet om frivillig vern av privateid skog, og de er levested for mange truede arter. Vernet er viktig for å ivareta disse artene i framtiden.

- Skogvern er nødvendig for å sikre det rike mangfoldet i norske skoger. Jeg er glad for at vi med dette vedtaket sikrer en rekke viktige skogområder. Jeg vil øke tempoet i skogvernet, og budsjettavtalen tar denne satsingen til et nytt nivå. Vi har nå en milliard kroner til skogvern det neste året, sier klima- og miljøminister Andras Bjelland Eriksen.

Dagens vernevedtak omfatter 121,6 km2 nytt verneareal, hvor ca. 43,8 km2 er produktiv skog.

Her er detaljkart over alle områdene: Vedtak skogvern desember 2023 - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Oversiktskart over de nye vernede områdene her

Stubbetjernet
Stubbetjernet er omgitt av gammel granskog som er viktig for truede arter. Fra Rudskampen og Råbjørn naturreservat i Nannestad kommune. Foto: Rein Midteng

En rekke områder skal vernes framover

Samarbeidet mellom skogeierorganisasjonene og miljømyndighetene om frivillig vern av privateid skog startet i 2003. Til nå er 887 skogområder blitt vernet i dette samarbeidet.

Interessen for frivillig vern av privateid skog er stor, og det pågår arbeid med en rekke nye skogområder med sikte på vern.

- Skogen spiller en avgjørende rolle for naturmangfoldet i Norge. I skogen finnes 1330 truede arter og 13 truede naturtyper . Dagens vernevedtak bidrar til å sikre at vi har disse artene i norsk natur også i framtiden, sier statsråd Bjelland Eriksen.

Vernet bidrar til nasjonale mål for naturmangfold

Skogvernet bidrar til at særlig to nasjonale mål for naturmangfold blir oppnådd:

 • Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.
 • Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truende arter og naturtyper skal bedres.

Vernevedtaket er også et skritt mot det vedtatte målet om vern av 10 prosent av skogen.    Etter vernevedtaket i dag er det vernet noe over 5,3 prosent av all skog, og noe over 4 prosent av den produktive skogen i Norge.

Gammel bøkeskog
Gammel bøkeskog i Skørsåsane naturreservat i Sandefjord kommune. Foto: Linda Myhre

Stor variasjon mellom skogområdene som vernes

Skogområdene som er vernet i dag er spredt over store deler av landet, og har mange ulike skogtyper og vernekvaliteter.

Buråsen naturreservat i Vegårshei kommune er et rikt og variert område, med gammel furuskog, gammel eikeskog og rik edellauvskog. I de rikeste eikeskogspartiene fins typiske arter for lågurtskog, som myske, kranskonvall og liljekonvall. Området har flere gamle eiketrær der de eldste er synlig hule. Det lever flere truede og sjeldne sopparter på eik, bl.a.  eikedynekjuke, eikegreinkjuke, ruteskorpe og oksetungesopp.

Loreåsen naturreservat i Hole kommune er en stor kalkås med velutviklet kalkfuruskog, kalkgranskog og innslag av kalklindeskog. Her finnes også åpen grunnlendt kalkmark som er en sterkt truet naturtype. Loreåsen har et svært rikt artsmangfold, med mange truede og sjeldne arter. Her lever bl.a. de sterkt truede artene furufiltkjuke, stjertmose, myklundemose og stuvkraterlav. Området har også stort potensial for krevende insekter.

Store rekke og Hølvannet naturreservat i Aurskog-Høland kommune er et større område som består av barskoger hvor fattig furuskog dominerer, og store myrområder som er viktige for flere fuglearter. Skogene i området har historisk vært naturlig påvirket av skogbranner. Det er foretatt en brannteknisk vurdering, og området vurderes som godt egnet for å gjennomføre aktiv naturvernbrenning på en sikkerhetsmessig forsvarlig og naturfaglig god måte. Egnede skogarealer skal forvaltes for å bevare og gjenskape livsmiljø for branntilknyttede arter ved aktiv naturvernbrenning. Andre deler av skogen skal utvikle seg mest mulig urørt.

Åbjørdalen naturreservat i Bindal kommune er et stort område på 70 kvadratkilometer som omkranser Åbjørvatnet og elva Åbjøra i en lengde på to mil. Landskapet er svært variert, med mange sidedaler og lier eksponert i alle himmelretninger. Området har stedvis gammel granskog, høgstaudegranskog og flomskog med innslag av bl.a. furuskog og bjørkeskog. Verneverdiene finnes spredt, og deler av skogen er betydelig påvirket av tidligere skogbruk og betraktes som restaureringsareal. Områdets største betydning er at det er et stort skogareal i et helhetlig økologisk landskapsrom, hvor verneverdiene også kan økes betydelig på sikt.

Hva er frivillig vern av privateid skog?

Frivillig vern av skog innebærer at miljømyndighetene definerer hvilke skogtyper og naturkvaliteter som bør vernes. Ut fra dette tilbyr skogeier areal for vern. Miljømyndighetene vurderer om området har naturfaglige kvaliteter som tilsier at det bør vernes, og i så fall forhandles det med sikte på å inngå avtale om frivillig vern mellom skogeier og staten.

Verneforslag med forslag til vernebestemmelser og vernegrenser sendes på offentlig høring slik at man kan innhente synspunkter og avklare forholdet til andre interesser

Skogeier avstår retten til å drive skogbruk i naturreservatet, og de vil derfor få erstatning for tapet av fremtidige inntekter knyttet til skogbruk i området. Dersom skogeier ikke er fornøyd med utfallet, kan han/hun trekke seg underveis i prosessen.

Normalt er jakt, fiske og høsting av bær og sopp tillatt. Skogeier beholder eiendomsretten, samt jakt- fiske og beiterettigheter i området. Eventuelle hytter eller setrer kan brukes og vedlikeholdes som før.

Følgende 27 områder er vernet etter naturmangfoldloven:

 1. Kudalen naturreservat i Stad kommune, Vestland
 2. Morsfjellet naturreservat i Lyngdal kommune, Agder
 3. Linddalsfjellet og Sydalen naturreservat (utvidelse) i Evje og Hornnes kommune, Agder
 4. Botnfjellet naturreservat i Bygland kommune, Agder
 5. Solbergheia naturreservat (utvidelse) i Åmli og Froland kommuner, Agder
 6. Vakerknatten og Nøklefjell naturreservat (utvidelse) i Tvedestrand kommune, Agder
 7. Eidbo naturreservat i Tvedestrand kommune, Agder
 8. Lauvåsen naturreservat i Vegårshei kommune, Agder
 9. Buråsen naturreservat i Vegårshei kommune, Agder
 10. Mosnapp naturreservat i Fyresdal kommune, Vestfold og Telemark
 11. Flata naturreservat i Porsgrunn kommune, Vestfold og Telemark
 12. Husefjell naturreservat i Nome kommune, Vestfold og Telemark
 13. Mælslia naturreservat (utvidelse) i Tinn kommune, Vestfold og Telemark
 14. Heddedalane naturreservat (utvidelse) i Tokke kommune, Vestfold og Telemark
 15. Skørsåsane naturreservat i Sandefjord kommune, Vestfold og Telemark
 16. Kulerødvannet naturreservat i Sandefjord kommune, Vestfold og Telemark
 17. Loreåsen naturreservat i Hole kommune, Viken
 18. Tverrbergkastet naturreservat (utvidelse) i Lier kommune, Viken
 19. Store rekke og Hølvannet naturreservat (utvidelse) i Aurskog Høland, Viken
 20. Rudskampen og Råbjørn naturreservat (utvidelse) i Nannestad kommune, Viken
 21. Tullebrennhaugen naturreservat i Lunner kommune, Viken
 22. Kvannskardkletten naturreservat (utvidelse) i Stor-Elvdal kommune, Innlandet
 23. Leine og Mælumsberget naturreservat i Ringsaker kommune, Innlandet
 24. Nordneset og Akkarvika i Senja kommune, Troms og Finnmark
 25. Erikfjelldalen naturreservat, Nærøysund kommune, Trøndelag
 26. Storvatnet og Gøllaustjønna naturreservat (utvidelse) i Namsos kommune, Trøndelag
 27. Åbjørdalen naturreservat/ Diedtjienvuemien eatnemereservaate i Bindal kommune, Nordland