Verner 54 nye skogområder over hele landet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen verner i dag 54 nye skogområder i ti fylker. Områdene er en del av samarbeidet om frivillig vern av privateid skog, og er levested for mange truede arter. Vernet vil bidra til å ivareta disse artene i framtiden.

- Skogen spiller en avgjørende rolle for naturmangfoldet i Norge. Bare i skogen finnes 1330 truede arter og 13 truede naturtyper. Skogvernet bidrar til å sikre at vi har disse artene i norsk natur også i framtiden, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Dagens vernevedtak omfatter om lag 81 kvadratkilometer (km2) nytt verneareal, hvor ca. 41 km2 er produktiv skog.

Foto granskog
I Reinåga naturreservat i Hemnes kommune i Nordland vernes en av de nordligste ravineregnskogene i Norge. Foto: Tom H. Hofton

En rekke områder skal vernes fremover

Samarbeidet mellom skogeierorganisasjonene og miljømyndighetene om frivillig vern av privateid skog startet i 2003. Til nå er 818 skogområder blitt vernet i dette samarbeidet.

Interessen for frivillig vern av privateid skog er stor, og det pågår arbeid med en rekke nye skogområder med sikte på vern.

- Regjeringen er opptatt av at skogvernet skal være effektivt og treffsikkert, slik at vi fanger opp og beskytter truede arter og naturtyper. Jeg er glad for at vi viderefører skogvernet på et høyt nivå. Vi vernet 25 skogområder i februar, og vi planlegger vern av en rekke viktige skogområder også neste år, sier statsråd Eide. ­

 Foto furuskog
Gammel furuskog som er vernet i Såta naturreservat, Flå og Ringerike kommuner i Viken. Foto: Tom H. Hofton

Vernet bidrar til nasjonale mål for naturmangfold

Skogvernet bidrar til at særlig to nasjonal mål for naturmangfold blir oppnådd:
• Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.
• Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truende arter og naturtyper skal bedres.

Vernevedtaket er også et skritt mot det vedtatte målet om vern av 10 prosent av skogen.    Etter vernevedtaket i dag er det vernet noe over 5,2 prosent av all skog, og noe over 3,9 prosent av den produktive skogen i Norge.

Stor variasjon mellom skogområdene som vernes

Skogområdene som er vernet i dag er spredt over store deler av landet, og har mange ulike skogtyper og vernekvaliteter.

Verpelva naturreservat i Tønsberg kommune i Vestfold er en del av en nasjonalt viktig ravinedal. Området er svært produktivt og variert, med både rik edelløvskog, rik sumpskog, kildeskog, strandskog og gammel granskog. Mange truede arter lever i området, deriblant alm, ask, svøpfellmose, eikedynekjuke og klengekjuke.

Skolten naturreservat i Gulen kommune i Vestland er preget av et svært fuktig kystklima. Området har viktige verneverdier knyttet til vestnorsk regnskog, gammel furu- og lauvblandingsskog og rik edellauvskog med bekkekløftmiljø.

Fokktuva naturreservat i Namsos kommune i Trøndelag har viktige verneverdier knyttet til boreal regnskog og sumpskog. Norge har et internasjonalt ansvar for boreal regnskog, som er en internasjonalt sjelden naturtype. I området er det påvist mange arter som er knyttet til denne regnskogen, blant andre de truede artene gullprikklav, granfiltlav og trådragg.

Tennelia naturreservat i Senja kommune i Troms er et relativt lite område med rik kalkbjørkeskog og mye død ved. Området har artsrik bunnvegetasjon med varmekjære og kalkkrevende karplanter som bakkesøte, bakkestjerne, marigras, taggbregne og lerkespore. 

Hva er frivillig vern av privateid skog?

Frivillig vern av skog innebærer at miljømyndighetene definerer hvilke skogtyper og naturkvaliteter som bør vernes. Ut fra dette tilbyr skogeier areal for vern. Miljømyndighetene vurderer om området har naturfaglige kvaliteter som tilsier at det bør vernes, og deretter forhandles det fram en avtale om frivillig vern mellom skogeier og staten.

Skogeier avstår retten til å drive skogbruk i naturreservatet, og vil derfor få erstatning for tapet av fremtidige inntekter knyttet til skogbruk i området. Dersom skogeier ikke er fornøyd med utfallet kan han/hun trekke seg underveis i prosessen.

Normalt er jakt, fiske og høsting av bær og sopp tillatt. Skogeier beholder eiendomsretten, samt jakt- fiske og beiterettighetene i området. Eventuelle hytter eller setrer kan brukes og vedlikeholdes som før.

 1. Aspa naturreservat i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal
 2. Lerheim naturreservat i Rauma kommune, Møre og Romsdal
 3. Knausnakken naturreservat i Vestnes kommune, Møre og Romsdal
 4. Ramshylla naturreservat i Vanylven kommune, Møre og Romsdal
 5. Skolten naturreservat i Gulen kommune, Vestland
 6. Loftesnes naturreservat i Sogndal kommune, Vestland
 7. Setråsen og Femanger naturreservat (utvidelse) i Bjørnafjorden kommune, Vestland
 8. Gulbergnotten naturreservat (utvidelse) i Ullensvang kommune, Vestland
 9. Adnaråsen naturreservat i Sokndal kommune, Rogaland
 10. Einarvatnet naturreservat (utvidelse) i Flekkefjord kommune i Agder og Lund kommune i Rogaland
 11. Myran naturreservat i Kristiansand kommune, Agder
 12. Langåsen naturreservat i Birkenes kommune, Agder
 13. Langebergsheia og Mannfallsnuten naturreservat (utvidelse) i Birkenes og Froland kommuner, Agder
 14. Bjerke naturreservat i Larvik kommune, Vestfold og Telemark
 15. Søbråten naturreservat i Bærum kommune, Viken
 16. Ramsås naturreservat (utvidelse) i Bærum kommune, Viken
 17. Fokktuva naturreservat i Namsos kommune, Trøndelag
 18. Storhøla naturreservat i Namsos kommune, Trøndelag
 19. Heivika naturreservat i Namsos kommune, Trøndelag
 20. Migan og Korsbekken naturreservat i Namsos kommune, Trøndelag
 21. Storvikskogen naturreservat i Namsos kommune, Trøndelag
 22. Krokvatnet naturreservat i Flatanger kommune, Trøndelag
 23. Vuddudalen naturreservat (utvidelse) i Levanger kommune, Trøndelag
 24. Nordstifjellet naturreservat i Åfjord kommune, Trøndelag
 25. Ståvåa og Skauma naturreservat (utvidelse) i Rennebu kommune, Trøndelag
 26. Vinjlia naturreservat i Heim kommune, Trøndelag
 27. Kastnesåsen og Grønlikollen naturreservat i Dyrøy kommune, Troms og Finnmark
 28. Åkre og Vikane naturreservat (utvidelse) i Voss kommune, Vestland
 29. Steinen naturreservat (utvidelse) i Bjørnafjorden kommune, Vestland
 30. Bandaksliane og Lynglifjell naturreservat (utvidelse) i Kviteseid kommune, Vestfold og Telemark
 31. Dalåsen naturreservat i Hjartdal kommune, Vestfold og Telemark
 32. Verpelva naturreservat i Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark
 33. Såta naturreservat i Ringerike og Flå kommuner, Viken
 34. Kiærmarka naturreservat i Rakkestad kommune, Viken
 35. Hurdalselvdeltaet naturreservat (utvidelse) i Hurdal kommune, Viken
 36. Gråura naturreservat (utvidelse) i Sunndal kommune Møre og Romsdal og Oppdal kommune i Trøndelag
 37. Julesstraumen naturreservat i Lierne kommune, Trøndelag
 38. Folldalen og Lonskogen naturreservat (utvidelse) i Høylandet kommune, Trøndelag
 39. Hølbekkdalen og Litlhaugdalen naturreservat i Namsos kommune, Trøndelag
 40. Engan og Liabugen naturreservat i Namsos kommune, Trøndelag
 41. Drættvika naturreservat i Indre Fosen kommune, Trøndelag
 42. Iselva naturreservat i Narvik kommune, Nordland
 43. Storberget naturreservat i Narvik kommune, Nordland
 44. Ráhpuk/Kilvasskogen naturreservat i Hamarøy kommune, Nordland
 45. Reinåga naturreservat i Hemnes kommune, Nordland
 46. Fjellavlia naturreservat i Hemnes kommune, Nordland
 47. Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark (utvidelse i Rana kommune), Nordland
 48. Ørnodden naturreservat i Grane kommune, Nordland
 49. Tennelia naturreservat i Senja kommune, Troms og Finnmark
 50. Buggastrondi naturreservat i Luster kommune, Vestland  
 51. Bjoruvstøyl naturreservat (utvidelse) i Bygland kommune, Agder
 52. Lønnsåsen naturreservat i Nord-Odal kommune, Innlandet 
 53. Styggvannsdalen naturreservat i Lørenskog kommune, Viken  
 54. Kringler naturreservat i Nannestad kommune, Viken