Greit å hvile mens man venter

Viderefører dispensasjon til å gå tidlig fra mottak

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Fiskeri- og havministeren har etter søknad fra Norges Fiskarlag besluttet å videreføre dispensasjonsordningen som ble innført som en prøveordning i 2021.

Det betyr at det lov å gå til en gjestehavn rett i nærheten, mens fisker venter på sløying av dagens fangst.

- Hensikten med å lempe på kravene er å ivareta en smidig gjennomføring av fisket og samtidig ivareta kontrollfunksjonen til Fiskeridirektoratet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Etter gjeldende regler, kan ikke fisker forlate mottaksstedet før seddel er signert både av mottaker og fisker. Regelen har vært praktisert slik at fartøyet kan flyttes ved mottaksanlegget, for å gi plass til nye fartøy, men flytting av fiskefartøy til gjestehavn i nærheten har ikke vært tillatt.

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å videreføre fjorårets prøveordning, der fisker får automatisk dispensasjon fra denne regelen, ved å sende inn et enkelt registreringsskjema til Fiskeridirektoratet. Dispensasjonen gir rett til å oppholde seg innenfor en maksimal seilingstid på 10 minutter fra mottaksstedet inntil innveiing av fangst er avsluttet, og seddel er signert av den som lander og mottaker/kjøper. Dersom Fiskeridirektoratet krever det, skal fartøyet returnere til mottaksstedet for kontroll.

Bakgrunn

I henhold til landingsforskriften § 8 kan ikke fisker forlate mottaksstedet før seddel er signert både av mottaker og fisker. Dette kalles samtidighetskravet, og er et sentralt krav i landingsregelverket. Begge parter er ansvarlige for at opplysningene på seddelen er korrekte.

Formålet med regelen er også at de som er ansvarlig for å signere seddelen, både den som lander og mottaker, skal være tilgjengelig helt til landingen er avsluttet, dvs at seddel er skrevet. Det kan ikke gjennomføres en landingskontroll uten at fartøyet er tilgjengelig. Kontrollørene skal blant annet kontrollere at all fangst om bord er registrert rett og at seddel blir skrevet på riktig fartøy.

Tidligere er denne regelen praktisert slik at fartøyet kan flyttes ved mottaksanlegget, for å gi plass til nye fartøy. Flytting av fiskefartøy til gjestehavn i nærheten har ikke vært tillatt.

I skreifisket i nord blir det ofte lang ventetid ved mottaksanlegget. Mange fiskere syns det er byrdefullt å måtte vente ved mottaksanlegget til fangsten er ferdig sløyet og veiet og seddel er skrevet.