Videreføring av koronatiltak for omstilling av lokalmatbedrifter

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

For de særskilte virkemidlene på landbruksområdet har Innovasjon Norge fått anledning til å forlenge koronatilpasningene til Utviklingsprogrammet inn i 2022 dersom det er behov for det.

Det tas også sikte på å videreføre ordningen for å kompensere Bondens marked for ekstrautgifter til smittevern og deltakeravgiftene inn i 2022.

Reiseliv, serveringsbransjen og tilgrensende virksomheter har opplevd store svingninger og utfordringer som følge av koronapandemien og strenge smittevernsrestriksjoner. Landbrukets tilleggsnæringer, herunder særskilt lokalmatbedrifter og landbruksbaserte reiselivsbedrifter er en del av denne verdikjeden og opplever mange av de samme utfordringene. Gjennom pandemien har det vært etablert ulike tiltak som skal avhjelpe situasjonen. Ut over de brede tiltakene som skal avhjelpe næringslivet, videreføres også tiltakene over Utviklingsprogrammet – landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping inn i 2022.

Dette er tiltakene som videreføres

Regjeringen har etablert både brede og mer spissede tiltak for å kompensere for bortfall av aktivitet og inntjening for aktører som blir rammet av delvis eller full nedstenging. Både den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet og den kommunale kompensasjonsordningen vil være aktuelle for landbrukets aktører. Den kommunale ordningen forsterkes med ytterligere 1 milliard kroner og vil være et viktig bidrag til fortsatt drift i mange små virksomheter innen reiselivs- og serveringsbransjen i kommunene, herunder også landbruksbaserte virksomheter. Regjeringen innfører også støtte for tapt varelager. I tillegg gjeninnføres stimuleringsordningen for store publikumsåpne arrangement for perioden desember 2021 – mars 2022. Du kan lese mer om de generelle ordningene til næringslivet her:

– Jeg beklager, som alle andre, at vi er kommet dit at vi må innføre tiltak som i praksis vil avskjære bedrifter fra sårt tiltrengte inntekter i førjulsperioden. Regjeringen stiller kompenserende tiltak til rådighet på vegne av fellesskapet, og vi vil gjøre vårt for at bedriftene skal klare seg. Jeg er imponert over omstillingsevnen i bedriftene så langt i pandemien og håper at regjeringens tiltak er nok til å bidra til å ta dere gjennom denne krevende nye bølgen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Målrettede tiltak for landbrukets tilleggsnæringer har bidratt til viktig omstilling 

I løpet av koronapandemien har det, i tillegg til de brede sektornøytrale ordningene, blitt gitt målrettet omstillingsstøtte for tilleggsnæringene i landbruket gjennom Utviklingsprogrammet – landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping (Utviklingsprogrammet) og Investerings- og Bedriftsutviklingsordningen (IBU).

I 2020 ble det brukt 37 millioner kroner på omstillingstiltak som følge av koronapandemien over Utviklingsprogrammet. Så langt i 2021 er det brukt omkring 12 millioner kroner til slike tiltak. Støtten omfatter bl.a. tilskudd til bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt for å ruste bedriftene til omstilling. Felles for alle prosjektene, uavhengig av bransje, er fokuset på digital tilstedeværelse og utviklingen av bedriftenes nettsider.

En annen viktig del av støtten har vært å opprettholde støtten til større regionale matfestivaler og lokale matmarkeder. Bondens marked, som legger til rette for lokale matmarkeder over hele landet, har fått ekstra tilskudd både i 2020 og 2021 for å kompensere deltakeravgiften for bedriftene som deltar på markedene og legge til rette for nødvendige smitteverntiltak og nye løsninger for salg og bestilling. Dette har vært svært viktig for å opprettholde denne markedskanalen for lokalmatprodusenter når andre har blitt borte eller sterkt redusert. Bondens utlevering ble utviklet i en tidlig fase som et smitteverntilpasset tiltak. Kjøperne kunne bestille og betale på nett, og det ble organisert utlevering som oppfylte alle krav til smittevern. Dette er tiltak som har gjort Bondens marked tilgjengelig for flere og forsterket deres posisjon som markedskanal for lokalmat.

Kompetansetilbudet til Innovasjon Norge har i stor grad blitt digitalisert og gjort tilgjengelig for flere brukergrupper enn tidligere. Dette har kursdeltakerne satt stor pris på og oppfordret til å videreføre.

Silje Lesjø, Leder for Landbruk i Innovasjon Norge oppsummerer i en kommentar:

– Bedrifter som har maktet å videreutvikle seg gjennom endringer og tilpasninger av eksisterende og nye produkter og tjenester til nye markeder, vil komme styrket ut av omstillingen. Det er god grunn til å tro at Covid19- pandemien vil gi varige endringer i forbrukerpreferanser- og mønster. Omstillingsevnen bedriftene har vist gjennom de ulike prosjektene gjør disse bedriftene godt forberedt.

30 millioner kroner til landbruksmesser og matfestivaler

Innovasjon Norge har også forvaltet stimuleringsordningen for store publikumsåpne arrangement som skulle avhjelpe situasjonen for store messer og arrangement som ikke falt inn under kompensasjonsordningene for kultursektoren. Det er totalt innvilget 151 saker med total ramme på nærmere 153 millioner kroner over ordningen. Av dette er det bevilget nærmere 30 millioner kroner til landbruksmesser (inklusive Dyrsku'n) og matfestivaler.

Stor variasjon i hvilke bedrifter som har fått omstillingsstøtte

Det er stor variasjon i omstillingssakene som har fått støtte fra Innovasjon Norge, fra besøksgårder, teater- og opplevelsesgårder, til lokalmatprodusenter og reiselivsbedrifter. Felles for alle er at tiltakene bidrar til at virksomhetene kan utvikle et bredere tilbud og digitale løsninger. Dette gjør dem bedre rustet fremover i tid, gir dem flere bein å stå på, med økte muligheter til utvidet sesong/helårsdrift. Det kan også gi flere arbeidsplasser og mulighet til å nå frem til nye kundegrupper. Ett eksempel er gården som tidligere hadde besøksvirksomhet og Inn på tunet som sentrale elementer i sin virksomhet. Forut for pandemien var situasjonen svært god, med stadig økende inntjening og omsetning. Med utgangspunkt i omstillingsstøtten fra Innovasjon Norge har de utviklet dagleirtilbud for barn, et system for forhåndsbestilling av dagsbesøk, utvidet tilbudet med et gårdsmuseum, en digital natursti med tilpasset innhold og et pakketilbud for overnatting og gårdsopplevelser.

Ostebygda, en sammenslutning av åtte osteprodusenter som samarbeider om produksjon, markedsføring og salg, fikk også omstillingsstøtte. Forut for pandemien leverte de primært til hotell, restauranter og catering (HoReCa). De fikk tildelt midler for å omstille til salg gjennom dagligvarehandelen. Viktige elementer i omstillingen var investering i en pakkemaskin og etablering av en nettbutikk. Som en følge har de fått et betydelig økt salg gjennom både dagligvarehandelen og gjennom nettbutikken.