Vil at flere skal ytre seg i det offentlige rom

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Vi vil at flere skal bruke ytringsfriheten sin slik at debattene i offentligheten blir bredere og mer mangfoldig. Alle skal kunne ytre seg uavhengig av for eksempel sosial bakgrunn, funksjonsevne, seksuell orientering eller etnisitet. En bred offentlig debatt har en grunnleggende verdi for utviklingen av samfunnet vårt og bidrar til et godt, trygt og åpent demokrati. Ytringsfrihetskommisjonens rapport, som vi nå sender på høring er viktig og kan starte diskusjoner som kan rive ned sosiale barrierer, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Rapporten handler om rammene for det offentlige rommet og hvordan den demokratiske samtalen fungerer. – Ytringsfriheten berører oss alle. Jeg håper vi får en livlig og engasjert samfunnsdebatt og mange innspill til oppfølgingen av Ytringsfrihetskommisjonens rapport, sier Trettebergstuen.

Utredningen inneholder mer enn 90 anbefalinger over et bredt spekter av samfunnsområder – inkludert lovendringer, utredninger, utarbeidelse av instrukser, veiledninger og handlingsplaner, institusjonelle anbefalinger og anbefalinger knyttet til opplæring, utdanning og forskning. I tillegg til forslag rettet mot offentlige myndigheter, retter kommisjonen anbefalinger også mot ulike deler av næringslivet og sivilsamfunnet.

Ytringsfrihetskommisjonens utredning, NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale, sendes på bred høring. Høringen er offentlig, og alle som ønsker kan gi et høringssvar. Høringsfrist er 16. januar 2023. 

Kommisjonens utredning ble overlevert til kultur- og likestillingsministeren 15. august 2022.

Ytringsfrihetskommisjonens oppdrag var å utrede de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn. Bakgrunnen var at både den enkeltes rolle og ytringsmuligheter og det offentlige rom generelt har gjennomgått grunnleggende endringer siden den forrige Ytringsfrihetskommisjonens rapport ble lagt fram i 1999.