Vil få opp deltakelsen i barne- og ungdomsorganisasjonene

– Barne- og ungdomsorganisasjonene er så viktige for fellesskap, mestring og kompetanseutvikling. Pandemien var nådeløs for alle, men den gikk spesielt hardt ut over barn og unges muligheter til å treffes og ha en meningsfull hverdag, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Katanasho og Trettebergstuen med rapporten
Styreleder i LNU Margrete Bjørge Katanasho overrakte rapporten til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Foto: KUD

Kultur- og likestillingsministeren har mottatt en rapport fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) om konsekvenser av korona i LNUs medlemsorganisasjoner. Kartleggingen viser at barne- og ungdomsfrivilligheten fremdeles er sterkt preget av etterdønninger etter koronapandemien.

– Barne- og ungdomsorganisasjonene er viktige for demokratiet vårt. De bidrar til at barn og unges stemmer når frem og blir hørt. For mange av oss er de starten på veien til livslangt engasjement og fantastiske opplevelser. Derfor er det trist å lese om hvor belastende pandemien har vært for mange unge frivillige, og at konsekvensene av den sees fortsatt. Mange opplever at det er krevende enn tidligere å rekruttere flere og nye frivillige. Dette tar vi på alvor. Vi samarbeider med frivilligheten om å finne varige løsninger og legge en stegvis plan for å få deltagelsen opp og prisene og utstyrspresset ned, sier kultur- og likestillingsministeren.

Den nye rapporten støtter opp om regjeringens og barne- og ungdomsorganisasjonenes felles mål: å forenkle og legge til rette for forutsigbare og ubyråkratiske tilskuddsordninger. I tillegg ønsker barne- og ungdomsorganisasjonene seg mer frie midler som kan gi frihet til å gjennomføre aktiviteter for og med barn og ungdom, og samtidig gi rom for å jobbe med organisasjonsutvikling i tillegg til drift.

– Satsingen på frie midler er allerede i gang. Vi har også gitt full momskompensasjon de siste to årene, vi har flere tiltak for kulturfrivilligheten og økt deltakelse i den nye kulturfrivillighetsstrategien som kommer til våren, og vi har gitt LNU muligheten til å bruke overskytende Frifond-midler der behovet har vært størst, avslutter Trettebergstuen.

Det er LNU og Norsk musikkråd som fordeler Frifond-midler på vegne av departementet. Funnene i rapporten er viktige signaler som departementet vil ta med seg inn i arbeidet med gjennomgangen av Frifond.

Rapporten kan du lese på LNUs nettside: Koronarapport-2023.indd (lnu.no)