Vil forlenge den midlertidige loven om tilpasninger for domstolene som følge av koronautbruddet

For å gjøre det mulig å behandle saker i domstolene samtidig som smitteverntiltak overholdes, foreslår regjeringen å forlenge den midlertidige loven om tilpasninger i prosessregelverket fram til 1. juni 2021.

Det er fortsatt nødvendig med tilpasninger som legger til rette for en effektiv saksavvikling samtidig som smitteverntiltak, anbefalinger og påbud ivaretas. Departementet foreslår forlengelsen for å sikre en forsvarlig, og rettssikker virksomhet i domstolene og i enkelte andre deler av justissektoren.

Midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 47 om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. opphører å gjelde 31. oktober 2020. I denne proposisjonen foreslår departementet å forlenge lovens varighet fram til 1. juni 2021.