Ytterligere innstramninger i ordningen med kollektiv beskyttelse for fordrevne fra Ukraina

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag vedtatt en endring i utlendingsforskriften som innebærer at ukrainere som har hatt midlertidig kollektiv beskyttelse, men som har fått denne tillatelsen tilbakekalt eller ikke forlenget, ikke senere kan få kollektiv beskyttelse på nytt.

Ifølge Utlendingsdirektoratet har om lag 2 000 ukrainere med midlertidig kollektiv beskyttelse ikke fått forlenget sine ettårige tillatelser i Norge.

I mange av sakene dreier det seg om personer som har flyttet tilbake til Ukraina eller til andre land i Europa. Disse vil ikke lenger kunne få kollektiv beskyttelse i Norge dersom de søker om dette på nytt; i stedet blir de henvist til en ordinær og individuell asylbehandling.      

– Norge bruker mye penger på rask saksbehandling og bosetting av ukrainske asylsøkere gjennom en helt spesiell ordning. Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering mener det er feil at asylsøkere som frivillig har flyttet tilbake eller bryter reglene skal få særbehandling på nytt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Statsråden utelukker heller ikke at det kan komme ytterligere innskjerpinger mht. hvem som kan få midlertid kollektiv beskyttelse i Norge:

– Innvandringen må være bærekraftig. Vi vurderer derfor ytterligere innstramminger i ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse, sier Mehl.

Regjeringen innførte 11. mars 2022 en ordning med midlertidig kollektiv beskyttelse for fordrevne fra Ukraina. Ordningen innebærer at de som omfattes får oppholdstillatelse etter en forenklet prosedyre og uten en individuell vurdering.