Ytterligere tiltak for å bygge opp kysttorsken i nord

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å innføre ytterligere tiltak for å styrke bestanden av kysttorsk i nord.

Tiltakene er omfattet av del 2 av høringssaken om kysttorsk og havdeling i fisket av torsk nord for 62° N. Tiltak fra del 1 av høringen allerede innført.

- Jeg er glad for at de nye tiltakene for kysttorsk nå er klare. Vi har funnet gode løsninger som vil styrke bestanden, samtidig som det er tatt hensyn til de mest utsatte i næringen, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Tiltakene som nå innføres tar sikte på å redusere uttaket av kysttorsk for å bygge opp bestanden og sørge for maksimalt langtidsutbytte. De nye tiltakene inkluderer blant annet en økning av minstemålet for torsk innenfor grunnlinjene, økt maskevidde i snurrevadfisket etter torsk, og begrensninger i fisket etter torsk innenfor fjordlinjene.

Del 2 av høringen omhandlet også vern av gytefelt for kysttorsk, og tilpasning av lokale forbudsområder i Troms og Finnmark. Disse tiltakene vil behandles i en videre prosess, i tett dialog med næringen og lokale interesser.

FAKTABOKSEN ER OPPDATERT 21.12.2023:

Dette er tiltakene

Tiltak

Område

Innføringsdato

Hvert fartøy kan fiske etter torsk med maksimalt 80 garn innenfor fjordlinjene.

 

Innenfor fjordlinjene, nord for 62° N.

  1. april 2024

En økning av minstemålet for torsk fra 44 cm til 55 cm innenfor 4 n. m. av grunnlinjene

 

Innenfor 4 n. m. av grunnlinjene, Nord for 62° N.

  1. januar 2024

Tillatt innblanding av torsk under minstemål i fisket etter torsk med juksa og line økes til anslagsvis 20 % i antall i de enkelte fangster innenfor 4 n. m. av grunnlinjene. Økningen på 5 % gjelder kun for torsk mellom 44 og 55 cm, og 15 % innblanding opprettholdes for torsk under 44 cm.

 

Innenfor 4 n. m. av grunnlinjene, Nord for 62° N.

  1. januar 2024

Innblanding av undermålstorsk i de enkelte fangster ved snurrevadfiske i statistikkområde 03 og 04, økes fra 15 % til 20 %, de siste seks månedene av året. Økningen på 5 % gjelder kun for torsk mellom 44 og 55 cm, og 15 % innblanding opprettholdes for torsk under 44 cm.

Statistikkområde 03 og 04

  1. januar 2024

Ved fiske etter torsk med snurrevad for fartøy over 11 meter skal det være kvadratmasker i fiskeposen med en maskestørrelse på 130 mm nord for 62° N innenfor 4 n. m. av grunnlinjene.

 

Innenfor 4 n. m. av grunnlinjene, Nord for 62° N.

  1. januar 2025

Området for det generelle påbudet om kvadratmasker i fiskepose ved fiske med snurrevad utvides til å gjelde nord for 62° N.

 

Nord for 62° N

  1. januar 2025