Mandat for Inkluderingsutvalget

Mandat for offentlig utvalg for integrerings- og inkluderingspolitikken (Inkluderingsutvalget).

Utvalget skal gjennom sitt arbeid løfte fram utfordringer og muligheter i et flerkulturelt Norge, og med bakgrunn i dette foreslå tiltak i inkluderings- og integreringspolitikken. Utvalget skal ta utgangspunkt i foreliggende forskning og kunnskap på feltet, og i sitt arbeid legge vekt på arbeidsliv, utdanning og deltakelse i demokrati og sivilsamfunn. Temaene skal også vurderes ut fra et klasseperspektiv. Utvalget skal dessuten se på områder hvor ulike verdier og prinsipper kan komme i konflikt.

 Dette innebærer at Inkluderingsutvalget blant annet skal diskutere, vurdere og foreslå tiltak knyttet til:

·         Utfordringer med en mulig utvikling av et klassedelt samfunn hvor personer med innvandrerbakgrunn har dårligere levekår og lavere samfunnsdeltakelse enn resten av befolkningen. Det gjelder særlig innvandreres deltakelse i arbeidslivet.

·         Hva kan gjøres for å øke den lave yrkesdeltakelsen til kvinner med innvandrerbakgrunn i enkelte grupper.

·         Hvordan samfunnet bedre kan benytte de ressursene mange personer med innvandrerbakgrunn besitter, både med tanke på økonomisk vekts og samfunnsmessig utvikling.

·         Hvordan deltakelse i utdanningssystemet for innvandrere og deres barn kan virke utjevnende, skape sosial mobilitet og bidra til å sette unge i stand til å ta selvstendige livsvalg.

·         Hvilke utfordringer som knytter seg til bokonsentrasjon av enkelte grupper i byområder (segregering), og hvordan disse utfordringene kan løses.

·         Hvordan man bedre kan inkludere personer med innvandrerbakgrunn på sentrale samfunnsarenaer, og bringe deres erfaringer, kompetanse og synspunkter inn i offentlig debatt og demokratiske prosesser.

·         Hvilke felles verdier bør danne grunnlaget for vårt flerkulturelle samfunn, og hva kan gjøres for å sikre at hele befolkningen slutter opp om disse verdiene.

·         Hvilke aktuelle og mulige konfliktområder som finnes i det flerkulturelle samfunnet hvor ulike verdier og prinsipper kan komme i konflikt, og hvordan samfunnet best kan håndtere slike konflikter når de oppstår.

 

For å sikre en bred tilnærming skal utvalget arrangere debatt- og dialogmøter rundt om i landet. Møtene skal ta utgangspunkt i de temaene utvalget drøfter, og utvalget skal sørge for et faglig grunnlag og kunnskapsbasert ramme for debattene. Hensikten med debatt- og dialogmøtene er å la ulike deler av befolkningen komme til orde med sine erfaringer og synspunkter i integrerings- og inkluderingsspørsmål. Utvalget skal ta med seg spørsmålene, forslagene og erfaringene som kommer fram i disse møtene inn i sitt arbeid og reflektere dette i utredningen de leverer. 

 

Utvalget skal se hen til andre utvalgs arbeid og der disse foreligger ta utgangspunkt i deres analyser på områder som berører integreringsfeltet.  Dette gjelder særlig Fordelingsutvalgets utredning, Brochmann-utvalget som utreder sammenhengen mellom inn- og utvandring og utviklingen av velferdsordninger, Østberg-utvalget som utreder opplæringstilbudet for minoritetsspråklige og Skjeie-utvalget som skal utrede norsk kjønnslikestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse.

Økonomiske og administrative konsekvenser av utvalgets forslag skal utredes. Minst ett av forslagene fra utvalget skal baseres på uendret ressursbruk. Utvalget skal levere sin utredning til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet senest ett år etter oppstart. Det kan være aktuelt for departementet å be utvalget om delinnstillinger underveis.

Mandatet i PDF