Regelverk for tilskuddsordning for frivillige i redningstjenesten

(Kap. 455 post 71)

 1. Mål

Målet for ordningen er å inspirere frivillige organisasjoner til innsats i redningstjenesten gjennom tilskudd til kurs og kompetanseutvikling, utstyr, drift av organisasjonene mv.

Med redningstjeneste forstås her den offentlige organiserte virksomheten som utøves ved øyeblikkelig innsats for å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner, og hvor det er behov for koordinering. 

Tilskuddsposten inkluderer også premie til forsikringsordning for frivillige i redningstjenesten og ivaretakelse av sekretariatsfunksjonen for Nasjonalt redningsfaglig råd. Sistnevnte ivaretas av Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF). 

2. Kriterier for måloppnåelse

Måloppnåelse vurderes ved å evaluere tilskuddsmottagers relevans for redningstjenesten over tid.

Tilskuddsmottaker skal i søknaden og i senere rapportering kunne redegjøre for at tilskuddet skal og er benyttet til redningsfaglige tiltak og at mottaker bidrar i redningsarbeid. 

3. Tildelingskriterier

Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) og frivillige organisasjoner i redningstjenesten som representeres av paraplyorganisasjonen FORF, kan søke. I tillegg kan andre særs relevante frivillige organisasjoner innen redningstjenesten søke om tilskudd. Tilskuddsmidlene vil bli gitt til hovedorganisasjoner, som vil være ansvarlig for fordeling til lokale lag og foreninger innen egen organisasjon med betydning for redningstjenesten.

Departementets fordeling av midlene skjer ut fra en avveining og vurdering av størrelsen på aktivitet og deltagelse i redningsoppdrag, og behovet for organisasjoner med spisskompetanse som er uunnværlig i noen typer oppdrag.

Frivillige organisasjoner skal være registrert i frivillighetsregisteret dersom organisasjonen fyller kravene for registrering i dette registeret.

Det kan gis driftstilskudd eller prosjekttilskudd. Driftstilskudd er finansiering av organisasjoners og tiltaks tjenestetilbud overfor en målgruppe. Prosjekttilskudd er rettet mot en avgrenset oppgave som kan bidra til å oppfylle politiske målsettinger. Driftstilskudd vil utgjøre den største delen av de samlede tilskuddsmidlene.  

4. Oppfølging og kontroll

For tilskudd under kr 200 000 skal det sendes inn en rapport fra tilskuddsmottaker som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Tilskuddsmottaker skal være innforstått med at ressursbruk skal dokumenteres.

For engangstilskudd fra og med kr 200 000 skal det sendes inn en årsrapport/virksomhetsrapport fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. I tillegg skal det sendes inn et årsregnskap og/eller prosjektregnskap attestert av revisor.

Årsregnskap skal inneholde resultatregnskap, balanse og noteopplysninger som generell informasjon, bl.a. om at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført og om statstilskuddets størrelse i forhold til de totale utgifter og inntekter.

Ved behov, kan det også legges opp til særskilt rapportering.

Det er ønskelig at tilskuddsmottakere benytter NRS God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner (aktivitetsbasert).  

Mottaker er ansvarlig overfor Justis- og beredskapsdepartementet for at bestemmelsene i tilskuddsbrevet og de generelle vilkår overholdes, herunder at: 

 1. Tilskuddet brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av departementets tilskuddsbrev.
 2. Endringer i grunnlaget for tilskuddet bare kan foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra departementet.
 3. Eventuelle samarbeidspartnere er kjent med vilkårene for tilskuddet.
 4. Tilskuddet skal som utgangspunkt nyttes i tilskuddsåret. Midler som ikke blir nyttet innen årets utgang, kan etter begrunnet søknad overføres til neste kalenderår for videreføring av tiltaket. 

5. Evaluering

Evaluering av tilskuddsordningen vil bli gjennomført etter behov. 

6. Kunngjøring

Tilskuddsmidlene kunngjøres på Justis- og beredskapsdepartementets nettside for tilskuddsordninger i desember måned året før tildelingsåret, eller så snart Stortingets endelige budsjettvedtak er kjent.

Søknadsfristen er 17. februar 2015.

Tildelingen av midler fra departementet skal normalt skje innen 15. mars i tildelingsåret. Dersom ikke alle midler er fordelt etter dette, kan det foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 1. august. Denne siste runden med fordeling av tilskudd skal normalt være sluttført innen utgangen av september.

Søknader sendes:
Justis- og beredskapsdepartementet
Avdeling for krisehåndtering, beredskap og sikkerhet
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Søknad kan eventuelt sendes elektronisk til postmottak@jd.dep.no

Kontaktperson i departementet:
Vigdis Nilsen,
tlf: 22 24 52 17,
e-post: vigdis.nilsen@jd.dep.no

7. Krav til søknadens innhold og form

Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær. Søknaden kan sendes elektronisk.

Søknaden bør som hovedregel inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • For personer må det oppgis personnummer
 • For organisasjoner må det oppgis organisasjonsnummer/foretaksnummer
 • Kontonummer for overføring av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden eller sendes inn via Altinn)
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?
 • Har søker tidligere mottatt støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet? (Oppgi i så fall dato og departementets saksnummer).  

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe/geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater
 • Eventuell videreføring etter endt prosjektperiode 

Finansiering:

 • Budsjett for organisasjonen (ved søknad om driftsstøtte),
 • Ev. budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for driften/prosjektet
  - Omsøkt fra Justis- og beredskapsdepartementet
  - Søkers egenandel
  - Omsøkt fra andre offentlige myndigheter
  - Ev. andre kilder (hvilke).
  - Eventuell differanse i forhold til total finansiering samt hvordan denne dekkes.
  - Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet skal det redegjøres for dette.
  - Omtale av tidligere tildelinger fra departementet (tiltakets navn, beløp, årstall for tildeling) 

8. Søknadsbehandlingen

Tildelingen av midler fra departementet skal normalt skje innen 15. mars i tildelingsåret.

Søknad om støtte kan avslås dersom ett eller flere av vilkårene nedenfor er oppfylt:

 • Søknaden ikke oppfyller tildelingskriterier og/eller kriterier for måloppnåelse
 • Søknaden ikke inneholder påkrevede opplysninger.
 • Mottaker ikke skriftlig innen en gitt frist aksepterer eventuelle vilkår som settes for at tilskudd skal kunne utbetales.
 • Tidligere tildelinger er brukt i strid med forutsetningene, herunder om søker har unnlatt å sende inn rapporter, regnskaper, ev. revisorbekreftelse m.v.
 • Det ikke er budsjettmessig dekning til å yte den omsøkte støtte (Søknaden rangeres ikke høyt nok ut fra kriteriene sett i forhold til andre søknader).

Når tilskudd er fastsatt skal departementet sende tilskuddsbrev til mottaker hvor det opplyses om tilskuddsbeløp og formålet med tilskuddet, samt vilkår for bruk av midlene, herunder krav til dokumentasjon og opplysninger om klageadgang og frist. 

9. Klagebehandling

Vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og kan påklages. Avslag eller delvis avslag på søknad om tilskudd skal grunngis.

En andel av bevilgningen kan settes av til eventuell omgjøring av vedtak som følge av klager fra søkere om tilskudd. 

10. Rutiner for utbetaling og behandling av ev for mye utbetalt tilskudd

Ved særskilt høye tilskudd kan utbetaling i to terminer vurderes.

Utbetaling av tilskudd skal skje så snart som mulig etter at vedtak er fattet og senest innen 3 uker. 

11. Mulige reaksjonsformer

Dersom tilskuddet ikke ennå er utbetalt, kan tilsagnet bortfalle dersom:

 • mottaker ikke aksepterer vilkårene tilskuddsforvalter setter for tilskuddet
 • organisasjonen opphører
 • tiltaket er vesentlig endret i forhold til beskrivelsen i søknaden
 • tilskuddsforvalter blir kjent med at tilskuddsmottaker opptrer i strid med tilskuddsforvalters målsetting for tilskuddet 

Dersom tilskuddet allerede er utbetalt, kan det kreves tilbakebetalt dersom:

 • det er utbetalt på grunnlag av uriktig informasjon fra søker
 • tildelingen er brukt til andre formål enn forutsatt
 • mottaker ikke kan benytte tilskuddet innen rimelig tid.

Dersom tilskuddsforvalter har reist krav om tilbakebetaling og fristen for tilbakebetaling er gått ut, kan tilskuddsforvalter vurdere om retningslinjer for Finansdepartementets fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente bør benyttes.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med tilskuddsforvalters intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan tilskuddsforvalter:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake