Ansvarsområder

Årsregnskap for Statsministerens kontor 2014

Ledelseskommentar til årsregnskapet til Statsministerens kontor for regnskapsåret 2014.

Formål

Statsministerens kontor er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i henhold til kontantprinsippet, slik det fremgår av prinsippnoten til årsregnskapet.

Statsministerens kontor bistår statsministeren i å lede og samordne regjeringens arbeid, blant annet ved å forberede, gjennomføre og følge opp regjeringskonferansene.

Kontoret har ansvar for å forberede, gjennomføre og følge opp statsrådets møter hos Kongen. Kontoret sørger for den formelle kontakten mellom regjeringen og Stortinget, og samordner regjeringsmedlemmenes deltagelse i Stortingets debatter og spørretimer. Kontoret bistår statsministeren i hennes internasjonale arbeid. Kontoret har også arbeidsgiverfunksjoner for samtlige politikere i departementene.

Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R-115 fra Finansdepartementet. Jeg mener regnskapet gir er dekkende bilde av Statsministerens kontors disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Vurdering av vesentlige forhold

I 2014 har Statsministerens kontor disponible tildelinger på utgiftssiden på kr 269 529 000, fordelt under kapittel 20 Statsministerens kontor og 21 Statsrådet, jf. bevilgningsrapporteringen og note A. Bevilgningen under kapittel 20 dekker vanlige driftsutgifter for kontoret og bevilgningen under kapittel 21 dekker lønnsutgifter for regjeringsmedlemmene, statssekretærene og de politiske rådgiverne og en del andre utgifter knyttet til den politiske ledelsen ved Statsministerens kontor og i departementene. Departementene får belastningsfullmakt under kapittel 21 som skal dekke reiseutgifter og enkelte andre driftsutgifter for den politiske ledelsen i departementene.

Mindreutgiftene i 2014 ble totalt kr 9 280 728, som i sin helhet overføres til 2015. Mindreutgiftene skyldes i hovedsak at enkelte prosjekter er forskjøvet og blir først belastet i 2015. Artskontorapporteringen viser at netto rapporterte utgifter til drift og investeringer summerte seg til kr 235 319 074, samtidig er kr 24 929 198 utgiftsført under departementene. Betaling til lønn og sosiale utgifter beløper seg totalt til kr 163 432 508. Det ble i 2014 utbetalt kr 13 814 995 til ulike investeringer. Disse knytter seg hovedsakelig til investeringer i Regjeringens biltjeneste. Det er utbetalt kr 59 796 661 til andre driftskostnader, hoveddelen av driftskostnadene er husleie for Statsministerens kontor lokaler og pendlerboliger for politisk ansatte. Andre større utgifter er drift av lokaler, reiser og sikkerhetstiltak for regjeringens medlemmer. Mellomværende med statskassen utgjorde pr 31.12.14 kr 7 096 863. Oppstillingen av artskontorapporteringen viser hvilke eiendeler og gjeld mellomværende består av.

Tilleggsopplysninger

Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for virksomheten. Årsregnskapet er ikke ferdig revidert per d.d. men revisjonsberetningen antas å foreligge i løpet av 2. kvartal 2015. Beretningen er unntatt offentlighet fram til Stortinget har mottatt Dokument 1 fra Riksrevisjonen, men vil bli publisert på virksomhetens nettsider så snart dokumentet er offentlig.

Oslo, 4. mars 2015

Nina Frisak (e.f.)

Regjeringsråd
Statsministerens kontor