Årsregnskap for Statsministerens kontor 2015

Ledelseskommentar til årsregnskapet til Statsministerens kontor for regnskapsåret 2015.

Formål
Statsministerens kontor er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i henhold til kontantprinsippet, slik det fremgår av prinsippnoten til årsregnskapet. Statsministerens kontor bistår statsministeren i å lede og samordne regjeringens arbeid, blant annet ved å forberede, gjennomføre og følge opp regjeringskonferansene. Kontoret sørger for den formelle kontakten mellom regjeringen og Stortinget, og samordner regjeringsmedlemmenes deltagelse i Stortingets debatter og spørretimer. Kontoret har ansvar for å forberede, gjennomføre og følge opp statsrådets møter hos Kongen. Kontoret bistår statsministeren i hennes internasjonale arbeid og har også arbeidsgiverfunksjoner for samtlige politikere i departementene.

Bekreftelse
Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R-115 fra Finansdepartementet. Jeg mener regnskapet gir et dekkende bilde av Statsministerens kontors disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Vurdering av vesentlige forhold
I 2015 har Statsministerens kontor disponible tildelinger på utgiftssiden på kr 272 782 000, fordelt under kapittel 20 Statsministerens kontor og 21 Statsrådet, jf. bevilgningsrapporteringen og note A. Bevilgningen under kapittel 20 dekker vanlige driftsutgifter for kontoret og bevilgningen under kapittel 21 dekker lønnsutgifter for regjeringsmedlemmene, statssekretærene og de politiske rådgiverne og en del andre utgifter knyttet til den politiske ledelsen ved Statsministerens kontor og departementene. Samtlige departement får belastningsfullmakt under kapittel 21 som skal dekke reiseutgifter og enkelte andre driftsutgifter for den politiske ledelsen i departementene. Samlet mindreutgift i 2015 på kap. 20 og kap. 21 er totalt kr 9 728 979, som i sin helhet overføres til 2016. Mindreutgiftene skyldes i hovedsak at enkelte prosjekter er forskjøvet og blir først belastet i 2016.

Artskontorapporteringen viser at netto rapporterte drifts- og investeringsutgifter er kr 238 004 730. I tillegg er kr 25 048 291 utgiftsført under departementene. Av driftsutgiftene er kr 161 400 322 betaling til lønn og sosiale utgifter og kr 57 208 961 til andre driftskostnader. Hoveddelen av andre driftskostnader er husleie for Statsministerens kontors lokaler og pendlerboliger for politisk ansatte. Andre større utgifter er drift av lokaler, reiser og sikkerhetstiltak for regjeringens medlemmer. Tar man hensyn til at nettoføringsordningen for merverdiavgift i staten ble innført 1. januar 2015 er driftskostnadene på samme nivå som i 2014. Det ble i 2015 utbetalt kr 19 395 317 til ulike investeringer. Disse knytter seg hovedsakelig til investeringer i Regjeringens biltjeneste. Investeringskostnadene er høyere i 2015 enn i 2014 på grunn av ekstraordinær investering i Regjeringens biltjeneste. Mellomværende med statskassen utgjorde pr 31.12.15 kr 7 190 471,96. Oppstillingen av artskontorapporteringen viser hvilke eiendeler og gjeld mellomværende består av.

Tilleggsopplysninger
Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for virksomheten. Årsregnskapet er ikke ferdig revidert per d.d. men revisjonsberetningen antas å foreligge i løpet av 2. kvartal 2016. Beretningen er unntatt offentlighet fram til Stortinget har mottatt Dokument 1 fra Riksrevisjonen, men vil bli publisert på virksomhetens nettsider så snart dokumentet er offentlig.

Oslo, 9. februar 2016

Nina Frisak (e.f.)

Regjeringsråd
Statsministerens kontor

____

Prinsippnote årsregnskapet
Årsregnskap for Statsministerens kontor er utarbeidet og avlagt etter retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten (“bestemmelsene”), fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 5. november 2015. Endringene trådte i kraft 1. januar 2016. Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4.1 og i Finansdepartementets rundskriv R-115. 

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med bevilgningsrapporteringen og en nedre del som viser beholdninger virksomheten står oppført med i kapitalregnskapet. Oppstillingen av artskontorapporteringen har en øvre del som viser hva som er rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en nedre del som viser grupper av kontoer som inngår i mellomværende med statskassen.

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er utarbeidet med utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2 – de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet:

a) Regnskapet følger kalenderåret
b) Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret
c) Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp
d) Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet

Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorapportering er utarbeidet etter de samme prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene korresponderer med krav i bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet. Sumlinjen “Netto rapportert til bevilgningsregnskapet” er lik i begge oppstillingene.

Statsministerens kontor er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i bestemmelsene pkt. 3.7.1. Bruttobudsjetterte virksomheter tilføres ikke likviditet gjennom året. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto ved overgang til nytt år.

Bevilgningsrapporteringen
Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som Statsministerens kontor har rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet som virksomheten har fullmakt til å disponere. Oppstillingen viser alle finansielle eiendeler og forpliktelser kontoret står oppført med i statens kapitalregnskap. Kolonnen samlet tildeling viser hva virksomheten har fått bevilget for hver kombinasjon av kapittel og post. 

Avgitte belastningsfullmakter er inkludert i kolonnen for samlet tildeling, men bokføres og rapporteres ikke til statsregnskapet fra virksomheten selv. Avgitte belastningsfullmakter bokføres og rapporteres av virksomheten som har mottatt belastningsfullmakten og vises derfor ikke i kolonnen for regnskap. De avgitte fullmaktene framkommer i note B til bevilgningsrapporteringen.

Artskontorapporteringen
Artskontorapporteringen viser regnskapstall Statsministerens kontor har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter. Kontoret har en trekkrettighet for disponible tildelinger på konsernkonto i Norges bank. Tildelingene skal ikke inntektsføres og vises derfor ikke som inntekt i oppstillingen.

Note 7 til artskontorapporteringen viser forskjeller mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen.