Veiledning vedrørende eventuelle administrasjonsbidrag i tilskuddsforvaltningen

Beskrivelse

Tilskudd fra UD og Norad kan inkludere et beløp som bidrag til dekning av tilskuddsmottakers indirekte driftskostnader (IDK). Dette vil komme i tillegg til tiltakets faktiske driftskostnader som direkte er tilknyttet gjennomføringen av tiltaket.

IDK: Kostnader som ikke direkte kan knyttes til gjennomføring av det aktuelle prosjektet, herunder kostnader til administrasjon og støttefunksjoner hos tilskuddsmottaker.

Administrasjonsbidrag: Et bidrag til dekning av tilskuddsmottakers IDK. Bidraget må fremkomme av budsjett og rapporteres på i prosjektregnskapet, men UD/Norad vil ikke kreve noen spesifikasjon av disse kostnadene.

Administrasjonsbidraget er normalt opptil fem prosent av direkte prosjektkostnader, maks sju prosent for tiltak med svært høy involvering og kostnader ved hovedkontor. Satser utover dette gis kun unntaksvis og er spesielt begrunnet.

Når er det ikke aktuelt å gi administrasjonsbidrag?

 • For pliktige bidrag/medlemskontingenter og frivillige kjernebidrag til multilaterale organisasjoner 
 • Kjernestøtte (Regime II støtte)
 • Regime III-støtte som har preg av full-finansiering (støtte gis som betaling av faktura)
 • For statlige mottakere
 • Ved anskaffelser

Administrasjonsbidrag til tilskuddsmottakere som driver økonomisk aktivitet (dvs. som tilbyr varer eller tjenester i et marked) kan være problematisk, da slik støtte kan innebære statsstøtte. Dette gjelder selv om tilskudd gis til den ikke-økonomiske delen av en aktør som driver både økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet. Hva som regnes som IDK kan variere avhengig av type innsats, tilskuddsmottaker og/eller andre eksterne faktorer. Eksempler på hva UD og Norad som regel anser som IDK: 

 • Husleie og relaterte driftskostnader for hovedkontoret (lys, oppvarming, renhold, etc.)
 • Regnskapsføring og revisjon av regnskap for tilskuddsmottakers samlede virksomhet
 • Lønn for personell i støttefunksjoner og ledelse som ikke er ansatt innen prosjektet
 • Sikkerhetstiltak, bankgarantier, juridisk bistand som ikke er innenfor prosjektet
 • Leie og innkjøp av utstyr som benyttes i daglig drift som ikke er direkte knyttet til prosjektet
 • Kommunikasjon (telefon, porto, bank)
 • Trykking og kopiering av materiale av generell karakter (til daglig bruk/drift, ikke prosjektrelatert)
 • Skatter, gebyrer og avgifter
 • Normale vedlikeholdskostnader
 • Kontorrekvisita
 • IKT-tjenester og utstyr

Eksempel: Beregning av adm.bidrag

Bakgrunnsinformasjon:

 • De direkte prosjektkostnadene presisert i søknaden, og som UD/Norad/utestasjon er ment å dekke, er på 95 000.
 • Saksbehandler har funnet at fastsatt maksimalsats for administrasjonsbidrag er fem prosent.

Adm.bidrag: 95 000 ∙ 5% = 4 750

Totalt tilskudd: 95 000 + 4 750 = 99 750

Til toppen