Forslag til vedtak for...


Forslag til vedtak for budsjetterminen 2001, kapitlene 2541 og 2543


I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

2541

Dagpenger

70

Dagpenger,
overslagsbevilgning

6 519 000 000

6 519 000 000

2543

Ytelser til yrkesrettet attføring

70

Attføringspenger,
overslagsbevilgning

4 637 000 000

71

Attføringsstønad,
overslagsbevilgning

1 340 000 000

5 977 000 000

Sum Utgifter

12 496 000 000

Sum departementets utgifter

12 496 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Statsgaranti for lønnskrav ved
konkurs, dagpenger

01

Refusjon dapenger

18 000 000

18 000 000

Sum Inntekter

18 000 000

Sum departementets inntekter

18 000 000