Anmodning om å redegjøre for praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies anmodning til Stortinget om å redegjøre for praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21.

Jeg viser til Stortingets forretningsorden § 45, og anmoder Stortingets presidentskap om å samtykke til at jeg kommer til Stortinget for å redegjøre for hvordan EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 er blitt praktisert etter at den nye forordningen trådte i kraft i 2012.

Med hilsen

Anniken Hauglie