Bilag I til konvensjonen om merking av edle metaller

Høring

Definisjoner og tekniske krav

1.Definisjoner

I sammenheng med denne Konvensjonen gjelder følgende definisjoner.

1.1Edle metaller

Edle metaller er platina, gull, [ palladium ]* og sølv.

Platina er det edleste metallet, fulgt av gull, [ palladium ]* og sølv

1.2Edelmetallegering

En edelmetallegering er en fast løsning inneholdende minst ett edelt metall.

1.3Artikkel av edelt metall

En artikkel av edelt metall er enhver gjenstand i form av smykker, gullsmed-, sølvsmed- eller urmakerarbeide eller enhver annen gjenstand fremstilt helt eller delvis av edle metaller eller deres legeringer.

1.4Finhet

Finheten er innholdet av et bestemt edelt metall målt i antall vektenheter edelt metall pr. tusen vektenheter legering.

1.5Finhetsstandard

Med finhetsstandard menes det laveste innholdet av bestemte edle metaller angitt i antall vektenheter edelt metall pr. tusen vektenheter legering.

1.6Belegging / plettering med edelt metall

Et belegg eller plettering av edelt metall er et lag bestående av et edelt metall eller en edelmetallegering som ved en kjemisk, elektrokjemisk, mekanisk eller fysisk prosess påføres hele eller deler av en artikkel av edelt metall.

1.7Uedle metaller

Uedle metaller er alle metaller med unntak av platina, gull, [ palladium ]* og sølv.

* Virksom først etter at endringen i konvensjonstekstens artikkel 2 har trådt i kraft.

2.Tekniske krav

2.1Konvensjonen omfatter ikke:

 1. Artikler fremstilt av legeringer med finhet lavere enn 850 for platina, 375 for gull, [ 500 for palladium ]* og 800 for sølv.
 1. Artikler som forutsettes brukt til medisinske, dentale, veterinære, vitenskapelige eller tekniske formål.
 1. Offisielle betalingsmidler
  1. Deler eller ufullstendig halvfabrikat ( f.eks. metalldeler eller overflatebelegg)
 2. Råmateriale slik som stenger, plater, tråd og rør.
 3. Artikler av uedelt metall belagt med edle metaller
 4. Ethvert annet objekt etter beslutning i Faste Komite.

2.2Finhetsstandarder som omfattes av konvensjonen **

for platina:999, 950, 900, 850

for gull:999, 916, 750, 585, 375

[ for palladium:999, 950, 500]*

for sølv:999, 925, 830, 800

2.2.1Andre finhetsstandarder kan vedtas av Faste Komité avhengig av utviklingen i internasjonal handel.

2.3Toleranser

2.3.1Det tillates ikke negative toleranser i forhold til finhetsstandarden angitt på artikkelen.

2.3.2Faste komite kan vedta egne regler for spesielle fremstillingsmetoder.

2.4Bruk av loddemetall

2.4.1Loddemetall må kun benyttes til sammenføyning. Finhetsstandarden for loddemetallet skal i hovedsak være den samme som for artikkelen.

2.4.2Faste Komité kan beslutte om unntak fra dette prinsippet og om andre sammenføyningsmetoder.

* Virksom først etter at endringen i konvensjonstekstens artikkel 2 har trådt i kraft.

** Se konvensjonstekstens artikkel 1, andre avsnitt.

2.5Bruk av komponenter av uedle metaller

2.5.1Bruk av uedle komponenter i artikler av edelt metall skal ikke være tillatt, med følgende unntak:

 1. bevegelige deler i kulepenner, klokker og armbåndsur, innvendige deler av mekanismen i sigarettennere, og liknende mekanismer der edle metaller av tekniske grunner er uegnet;
 2. Knivblader samt deler av flaskeåpnere, korketrekkere og liknende artikler der edle metaller av tekniske grunner er uegnet;
 3. fjærer;
 4. tråd for sammenføyning av hengsler i sølv;
 5. nåler i sølvbrosjer

Andre unntak kan besluttes av Faste Komité.

2.5.2Regler for sammenføyning mellom uedle komponenter nevnt i avsnitt 2.5.1 og komponenter av edelt metall besluttes av Faste Komité.

2.5.3Komponenter av uedelt metall skal, såfremt det er praktisk mulig, stemples eller graveres "METAL" eller med spesifikk betegnelse av metallet; i de tilfeller dette ikke er mulig, skal delene ha en farge som klart skiller seg fra det edle metallet. Kravet gjelder ikke bevegelige deler i klokker eller armbåndsur. Uedelt metall skal ikke benyttes til forsterkning, vektøkning eller fylling.

2.6Bruk av ikke-metalliske substanser

Bruk av ikke-metalliske substanser er tillatt såfremt disse klart kan skilles fra det edle metallet, ikke er belagt eller farget for å etterlikne det edle metallet og utstrekningen de er brukt er klart synlig. Faste Komité kan beslutte om ytterligere detaljer.

2.7Belegging av artikler av edelt metall

Belegg av edelt metall må minst ha samme finhet som den belagte artikkelen eller være av et edlere metall.

2.7.1Faste Komité kan fatte beslutninger om hvilke belegg som tillates.

* * * * * *