Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Brev til Den norske Bank ASA vedr. Nordlandsbanken ASA

Olav Heldal m.fl.
Den norske Bank ASA
Stranden 21
0021 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

HJV/LW/1393

03/257 FM KW

21.02.2003

Tillatelse til erverv av aksjer i Nordlandsbanken ASA og godkjennelse av konsernstruktur som følge av ervervet

Det vises til Deres søknad ved brev 20. januar 2003 og til Kredittilsynets tilråding i saken ved brev 12. februar og 19. februar 2003 (Kredittilsynet har sendt tilrådingen i kopi til Den norske Bank ASA).

Med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 31 og lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-3 annet ledd gis Den norske Bank ASA tillatelse til å erverve 100 prosent av aksjekapitalen i Nordlandsbanken ASA, jf. kgl. res. 22. september 1961 og kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 annet ledd godkjennes de omsøkte endringer i konsernstrukturen, jf. kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 annet ledd nr. 11 gis Den norske Bank ASA tillatelse til å eie mer enn 10 prosent av aksjekapitalen i Nordlandsbanken ASA i en periode på inntil 2 år, jf. kgl. res. 15. juni 1990 nr. 453.

Ovennevnte tillatelser og godkjennelser gis på følgende vilkår:

  • Den norske Bank ASA må erverve mer enn 90 prosent av aksjekapitalen i Nordlandsbanken ASA, og innen 6 måneder iverksette tvungen overføring av de øvrige aksjer i samsvar med lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 4-25. Den norske Bank kan etter ervervet av de øvrige aksjene ikke eie mindre enn 100 prosent av aksjekapitalen i Nordlandsbanken ASA, jf. imidlertid vedtakets punkt 4.
  • Innen 3 måneder etter departementets vedtak skal det sendes søknad til Kredittilsynet om tillatelse til å innordne Nordlandsbanken ASAs datterselskaper i DnB-konsernet i samsvar med de hensyn finanskonsernlovgivningen bygger på.
  • Kredittilsynet kan til enhver tid pålegge endringer i virksomheten i Den norske Bank ASA og Nordlandsbanken ASA dersom Kredittilsynet finner at den samlede bankvirksomheten i DnB-konsernet ikke drives på en hensiktsmessig og betryggende måte som følge av at virksomheten i en begrenset periode er organisert i to juridiske enheter.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Gjenpart:

- Kredittilsynet (ref. 2003/00278)
- Nordlandsbanken ASA
- Norges Bank
- Konkurransetilsynet
- Fylkestinget i Nordland

Viser også til pressemelding fra Finansdepartementet