Utenriksdepartementet

"Høring - Gjennomføring av direktiv 2007/16/EF til direktiv 85/611/E0F (UCITS)"


Utanriksdepartementet viser til brev frå Finansdepartementet av 26.06.2008 om ovannemde sak.

Utanriksdepartementet har ikkje merknader i saka.

Til toppen