Sparebankforeningen

Unntak fra finansavtaleloven § 45 for Norges Bank og Bankenes sikringsfond - høring


Det vises til Finansdepartementets brev 8. august 2008 vedlagt et høringsnotat der det foreslås endringer i lovgivningen som gir Bankenes sikringsfond og Norges Bank mulighet for å kreve utstrakt bruk av pant for å yte lån til en bank. Det legges til grunn at det kreves unntak fra finansieringsavtaleloven § 45, en unntaksbestemmelse som enten kan tas inn i finansavtaleloven eller i særlovene for henholdsvis Norges Bank og Bankenes sikringsfond.

Formålet med unntaket fra finansavtaleloven vil være å legge til rette for likviditetsførsel fra Bankenes sikringsfond og Norges Bank til en kriserammet bank.

Finansdepartementets notat bygger på en henvendelse fra Bankenes sikringsfond (og en tilsvarende henvendelse fra sentralbanken.) I sikringsfondets brev står det: "Etter banksikringsloven § 2-12 kan sikringsfondet yte ulike støttetiltak for blant annet å sikre at et medlem av fondet kan oppfylle sine forpliktelser eller videreføre sin virksomhet. Dersom fondet yter slik støtte i form av garanti, lån eller likviditetsstøtte uten sikkerhet, vil fondet indirekte overta risikoen fra innskytere og øvrige kreditorer som kan trekke seg ut av den kriserammede banken. Det er derfor viktig at fondet kan tilbys tilfredsstillende sikkerhet for de støttetiltak som ytes. Det kan også være aktuelt for Norges Bank å yte likviditetslån mot sikkerhet. Et sentralt panteobjekt for lån fra sikringsfondet og fra Norges Bank, vil kunne være bankenes utlånsportefølje."

Finansavtaleloven § 45 begrenser en banks adgang til å overdra sine utlån. Etter bestemmelsens annet ledd, må det antas at det kreves samtykke fra låntakeren dersom lånet skal overdras til Bankenes sikringsfond og Norges Bank. På den bakgrunn er vi tilfreds med at Finansdepartementet nå foreslår en utvidelse av unntaksbestemmelsen slik at samtykke ikke lenger er nødvendig..

Finansdepartementet reiser spørsmål ved om unntaket skal plasseres i sentralbankloven og banksikringsloven eller om unntaket bør plasseres direkte i finansavtaleloven § 45.

Vi har i likhet med Bankenes sikringsfond fortsatt en preferanse for at de nødvendige endringer tas inn i finansavtaleloven, men vi har merket oss Justisdepartementets kommentarer.
 

sparebankforeningen.pdf