Folketrygdfondet

Høring - forslag til endringer i solvensmarginforskriften


Vi viser til brev datert 03.04.2009.
Folketrygdfondet har ikke merknader til høringen.