Forsvarsdepartementet

Høring - forslag til endringer i solvensmarginforskriften


Forsvarsdepartementet viser til Deres høringsbrev av 03. april 2009 vedrørende forslag til endringer i solvensmarginforskriften.

Saken foranlediger ingen merknader fra Forsvarsdepartementet.