KS

Høring - Forslag til endringer i solvensmarginforskriften


KS viser til høringsbrev av 3. april 2009. KS avgir ingen høringsmerknader til ovennevnte høring.