Nærings- og handelsdepartementet

Forslag til endringer i solvensmarginforskriften
for skadeforsikringsselskaper - Høring


Vi viser til Finansdepartementets brev datert 3. april 2009 med vedlegg.
Nærings- og handelsdepartementet har ikke merknader til saken.