Norges Bank

Høring - forslag til endringer i solvensmarginforskriften for skadeforsikringsselskaper


Vi viser tiI Finansdepartementets brev av 3. april 2009, der det bes om eventuelle merknader til Kredittilsynets forslag til endringer i soIvensmarginforskriften for
skadeforsikringsselskaper og gjenforsikringsselskaper av 19. mai 1995. Tilsynet foreslår at en prosentandel av avsetningene til naturskadefondet kan anses som solvensnlarginkapital frem til Solvens II-regelverket er blitt gjennomført.

Norges Bank ønsker ikke å avgi høringsuttalelse i denne saken.