Silver

Høringsuttalelse – NOU 2010:6 om pensjonslovene og folketrygdreformen


Silver støtter forslaget om at fripoliser skal omfatte en andel av tilleggsavsetningene i pensjonsordningen. Begrunnelsen for dette er i tråd med det som er anført i NOU 2010:6 om at den premiereserve som blir overført til en fripolise har vært med på å generere et overskudd som dels har gått med til å bygge tilleggsavsetninger.

I forbindelse med paragrafen ovenfor mener Silver også at det er naturlig å gjøre en annen endring: I forskrift til forsikringsloven § 11-2 femte avsnitt står: "Kontraktens andel av kursreguleringsfondet skal likevel ikke overføres dersom kontrakten er etablert eller flyttet til et selskap fra et annet selskap mindre enn tolv måneder før flyttetidspunktet." Så lenge tjenestepensjonsordningen har vært hos selskapet i minst tolv måneder mener Silver at fripolisen også bør få med seg andel av kursreguleringsfondet ved flytting selv om det er mindre enn tolv måneder etter utstedelse. Begrunnelsen er helt analog paragrafen ovenfor; midlene som opprinnelig lå i tjenestepensjonsordningen har vært med å akkumulere et overskudd delvis i form av kursreserver. Så lenge disse midlene har vært i selskapets forvaltning i mer enn 12 måneder bør det ikke ha noe å si når fripolisen har blitt utstedt.

I forbindelse med innføring av ny folketrygd er det foreslått at det også innføres fleksibelt uttakstidspunkt også for tjenestepensjonsordninger. I den forbindelse kan det oppstå seleksjonsproblematikk. Silver reagerer på den lemfeldige behandling dette er gjenstand for i NOU 2010:6. Det foreslås et seleksjonsfradrag på en halv prosent ved tidliguttak ved alder 62 år uten at vi kan se noen underliggende begrunnelse i form av analyser på hvorfor dette er et riktig nivå. Silver antar det er overveiende sannsynlig at en halv prosent er altfor lavt, og selskapet vil anta at det Jigger nærmere fem prosent enn en halv prosent. Før saken realitetsbehandles må det presenteres analyser for eksempel i form av tabeller som viser et betryggende nivå på seleksjonsfradrag som en funksjon av overdødelighet og uttakshyppighet. I tillegg må det også gjøres analyser på i hvilken grad det kan være knyttet seleksjonsfare til at de med god helse utsetter uttakstidspunkt til aldre senere enn 67 år.

 


 

silver.pdf