Den norske Revisorforening

Høring – pensjonslovene og folketrygdreformen I


Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5. mai 2010.
Revisorforeningen har ingen merknader til høringen.