Utenriksdepartementet

Høring – NOU 2010:6 Pensjonslovene og Folketrygdreformen I. Utredning nr. 23 fra Banklovkommisjonen


Det vises til brev av 05.05.2010 fra FIN om ovennevnte høring.
Utenriksdepartementet har ikke kommentarer i saken.