Forslag til endring i...


Forslag til endring i Stortingets vedtak av 31. oktober 1996 om fastsetting av avgifter mv til folketrygden for 1997

§1 Trygdeavgift skal lyde:

§1 Trygdeavgift

  1. Av pensjon, kår og livrente, og av lønnsinntekt og annen personinntekt for skattyter under 17 år og over 69 år, som nevnt i folketrygdloven §16-2 annet ledd bokstav a og av utbetalinger under individuell pensjonsavtale etter skatteloven §44 annet ledd nr 1: 3,0 pst.
  2. Av lønnsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven §16-2 annet ledd bokstav b: 7,8 pst.
  3. Av næringsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven §16-2 annet ledd bokstav c: 10,7 pst.

Avgift av næringsinntekt (annen ervervsinntekt) i jord- og skogbruk over 7,8 pst av inntekten skal dekkes med tilskudd knyttet til jordbruksoppgjøret.

Næringsinntekt er i denne sammenhengen inntekt som nevnt i forskrift gitt av Finansdepartementet 5. oktober 1970 nr 2 om levering av årsoppgave og om avgiftsfrie uttak i jordbruk med binæringer og skogbruk.

Lagt inn 13 oktober 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen