Forslag til Stortingets...


Forslag til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1998

Kapittel 1 - Generelt

§1-1 Vedtakets anvendelsesområde

Dette vedtaket gjelder forskuddsutskriving og endelig utskriving av skatt på inntekt og formue.

Utskriving av statsskatt skjer for de skattepliktige og etter de satser som følger av dette vedtak.

§1-2 Forholdet til skattelovgivningen

Så langt dette vedtak ikke bestemmer noe annet, legges lovgivningen om skatt på formue og inntekt til grunn ved anvendelsen av vedtaket.

§1-3 Klasseansettelse

Reglene om klasseansettelse i skatteloven §75 gjelder tilsvarende for skatt etter dette vedtaket. Personer og boer som ikke har krav på klassefradrag, skal settes i skatteklasse 0. Personer som må bo i utlandet på grunn av tjeneste i den norske stat, følger samme regler som personer bosatt i Norge.

§1-4 Forskuddsutskriving

Skattepliktig som nevnt i skattebetalingsloven §1 jf §2, skal betale forskudd på formues- og inntektsskatt til staten for inntektsåret 1998. Ved beregningen og innbetalingen gjelder reglene i dette vedtaket og i skattebetalingsloven.

Det samme gjelder når skatteplikten utelukkende følger av petroleumsskatteloven, og den skattepliktige ikke skal svare terminskatt etter samme lov §7.

Plikten til å betale forskudd på inntektsskatt omfatter også person som ikke har bopel i riket, men som mottar lønn av den norske stat.

Kapittel 2 - Formuesskatt til staten

§2-1 Personlig skattepliktig og dødsbo

Personlig skattepliktig og dødsbo svarer formuesskatt til staten av den del av den skattepliktiges samlede antatte formue som overstiger kr 140000 i klasse 0 og 1 og kr 200000 i klasse 2. Skattepliktig i klasse 1 som får særfradrag etter skatteloven §§76 og 77 henføres til klasse 2 når det gjelder formuesskatt. Det samme gjelder ektefeller som lignes særskilt etter skatteloven §16 fjerde ledd.

Formuesskatten beregnes etter disse satsene:

Klasse 0 og 1Klasse 2
0,2 pst av de første400000380000
0,4 pst av det overskytende beløp

§2-2 Upersonlig skattepliktig

Selskap og sammenslutning som nevnt i selskapsskatteloven §1-2 siste punktum svarer formuesskatt til staten med 0,3 pst. Formue under kr 10000 er skattefri.

Kapittel 3 - Inntektsskatt til staten

§3-1 Toppskatt

Personlig skattepliktig skal av personinntekt fastsatt i medhold av skatteloven §55, svare toppskatt til staten med 9,5 pst for den delen av inntekten som overstiger kr 248000 i klasse 0 og 1 og kr 300000 i klasse 2, og med 13,7 pst for den delen av inntekten som overstiger kr 272000 i klasse 0 og 1 og kr 305000 i klasse 2.

Personlig skattepliktig i en kommune i Finnmark eller i kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke, skal likevel bare svare toppskatt til staten av inntekt som nevnt i første ledd med 9,5 pst av hele den delen av inntekten som overstiger kr 248000 i klasse 0 og 1 og kr 300000 i klasse 2.

Dersom den skattepliktige er bosatt i riket bare en del av året, nedsettes beløpene i første og annet ledd forholdsmessig under hensyn til det antall hele eller påbegynte måneder av året han har vært bosatt her. Tilsvarende gjelder for skattepliktig som ikke er bosatt i riket, men som plikter å svare skatt etter skatteloven §15 bokstav c og d, eller petroleumsskatteloven.

§3-2 Fellesskatt

Enhver som plikter å betale inntektsskatt til kommunen etter skatteloven skal betale fellesskatt til staten. Fellesskatten skal beregnes på samme grunnlag som inntektsskatten til kommunene.

Satsen for fellesskatten skal være:

  • For personlig skattepliktig og dødsbo i Finnmark og kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke: 7,5 pst.
  • For personlig skattepliktig og dødsbo ellers: 11,0 pst.
  • For andre skattepliktige: 21,25 pst.

§3-3 Skatt på grunnrenteinntekt i kraftforetak

Av grunnrenteinntekt i vannkraftverk fastsatt i medhold av skatteloven §19 A-4 svares grunnrenteskatt med 27 pst.

§3-4 Skatt til staten for person bosatt og selskap hjemmehørende i utlandet

Skattepliktig etter lov av 17. juni 1988 nr 55 om skatt av inntekt for sjømenn bosatt i utlandet, skal i tillegg til bestemmelsene foran i dette vedtaket svare skatt til staten med 28 pst av inntekten. De regler som ellers gjelder ved beregning av inntektsskatt til kommunen gis tilsvarende anvendelse.

Person som ikke har bopel i riket, men som mottar lønn av den norske stat, skal av denne inntekt svare fellesskatt til staten etter satsen for personlig skattepliktig og dødsbo ellers i §3-2 annet ledd, samt toppskatt som nevnt i §3-1 første ledd. Bestemmelsen i skatteloven §22 annet ledd gjelder tilsvarende skattepliktig som nevnt i dette ledd.

Person som ikke har bopel i riket og som er aksjonær i aksjeselskap skattepliktig etter skatteloven §15 første ledd b eller c, og som innen riket eller på områder nevnt i petroleumsskatteloven §1, deltar aktivt i driften av selskapet, skal svare toppskatt som nevnt i §3-1 første ledd av personinntekt fastsatt av selskapets inntekt i medhold av skatteloven §55 første ledd nr 5.

Av aksjeutbytte som utdeles til aksjonær som er hjemmehørende i utlandet, svares skatt til staten med 25 pst eller i tilfelle den sats som følger av skatteavtale med fremmed stat. Det samme gjelder renter på grunnfondsbevis som utdeles til skattyter hjemmehørende i utlandet.

§3-5 Skatt til staten på honorar til utenlandske artister mv

Skattepliktig etter lov av 13. desember 1996 nr 87 om skatt på honorar til utenlandske artister, skal svare skatt til staten med 15 pst av inntekten.

§3-6 Skattesats for utbetalinger fra individuell pensjonsavtale til bo

Skattesatsen for utbetaling fra individuell pensjonsavtale til bo som omhandlet i skatteloven §42 åttende ledd tredje punktum skal være 45 pst.

§3-7 Skattefri inntekt

Inntekt under kr 1000 er skattefri. I utlandet bosatt aksjonær (parthaver) i aksjeselskap og dermed likestilt selskap ilignes skatt når inntekten - fastsatt under ett for samtlige aksjonærer - utgjør minst kr 100.

Kapittel 4 - Skatt etter petroleumsskatteloven

§4-1 Ordinære skatter

Skattepliktig som har formue knyttet til eller inntekt vunnet ved petroleumsutvinning og rørledningstransport, jf §2 annet ledd i petroleumsskatteloven, skal av slik formue og inntekt, i tillegg til de skatter som følger av bestemmelsene foran, svare skatt til staten etter reglene og satsene nedenfor. Det samme gjelder når skatteplikten utelukkende følger av nevnte lov.

Av formue som tilhører andre skattepliktige enn selskaper, svares skatt med 0,7 pst. De regler som ellers gjelder for beregning av formuesskatt til kommunen, gis tilsvarende anvendelse.

Av inntekt svares skatt med 28 pst. Skatten blir å utligne i samsvar med bestemmelsene i petroleumsskatteloven. De regler som ellers gjelder ved beregning av inntektsskatt til kommunen av alminnelig inntekt gis tilsvarende anvendelse.

§4-2 Særskatt

Av inntekt vunnet ved petroleumsutvinning, behandling og rørledningstransport som nevnt i petroleumsskatteloven §5, skal det svares særskatt med 50 pst.

§4-3 Terminskatt

Terminskatt for inntektsåret 1998 skrives ut og betales i samsvar med petroleumsskatteloven §7. Ved utskrivingen av terminskatt benyttes satsene ovenfor.

§4-4 Utbytte utdelt til utenlandsk eierselskap

Det svares ikke skatt til staten av aksjeutbytte som utdeles fra i riket hjemmehørende aksjeselskap som er skattepliktig etter petroleumsskatteloven §5, til selskap hjemmehørende i utlandet som direkte eier minst 25 pst av kapitalen i det utdelende selskap. Dersom det i riket hjemmehørende selskap også har inntekt som ikke er skattepliktig etter petroleumsskatteloven §5, svares skatt til staten etter de alminnelige regler for aksjeutbytte som fordeles til slik inntekt. Aksjeutbytte fordeles mellom særskattepliktig inntekt og annen inntekt på grunnlag av alminnelig inntekt fratrukket skatter for henholdsvis særskattepliktig inntekt og annen inntekt.

Kapittel 5 - Tonnasjeskatt

§5-1 Tonnasjeskatt

Aksjeselskap som får inntekten beregnet etter skatteloven §51 A skal svare tonnasjeskatt, jf skatteloven §51 A-7, etter følgende satser:

Kr 0 for de første 1000 nettotonn, deretter
kr 18 pr dag pr 1000 nettotonn opp til 10000 nettotonn, deretter
kr 12 pr dag pr 1000 nettotonn opp til 25000 nettotonn, deretter
kr 6 pr dag pr 1000 nettotonn.

Kapittel 6 - Skattested

§6-1 Skattested for forskuddsutskrivingen

Forskuddsutskrivingen foretas i den kommune hvor den forskuddspliktige er bosatt, jf skatteloven §24. Her medtas også forskudd på skatt av formue og inntekt som nevnt i skatteloven §18. For boer gjelder bestemmelsene i skatteloven §21.

For person som ikke er bosatt i riket, skal den kommunen som er angitt i skatteloven §23 første og sjette ledd, §24 siste ledd eller petroleumsskatteloven §6 nr 2, utskrive skatten.

Første og annet ledd gjelder i den utstrekning annet ikke er bestemt i medhold av skattebetalingsloven §§8 nr 4 og 18 nr 4.

Utskriving av forskudd som omhandlet i §1-4 tredje ledd foretas i Oslo.

§6-2 Skattested for ligningen

Statsskatteligningen foregår i den kommune hvor den skattepliktige etter bestemmelsene i skatteloven §§20, 21, 23 og 24 blir å iligne kommuneskatt. Ved ligningen medregnes formue og inntekt som skattlegges etter bestemmelsene i skatteloven §§18 og 19. Ved utligning av skatt for skattepliktig etter petroleumsskatteloven, gjelder §6 i denne loven.

I utlandet hjemmehørende mottaker av godtgjørelse, tantieme, gratiale og lignende fra selskap eller innretning som er hjemmehørende her i riket (skatteloven §23 femte ledd), skattlegges i den kommune der selskapet har sitt kontor (hovedkontor) eller styret har sitt sete. Det samme gjelder andelsmeieri (skatteloven §20 sjuende og åttende ledd) og selskap eller samlag for omsetning av brennevin, vin, fruktvin, mjød eller øl.

Et rederiselskaps inntekt av rederivirksomhet blir ved utligningen av denne inntektsskatt til staten å ansette under ett i den kommune hvor selskapet har sitt kontor eller hvor bestyrelsen foregår, jf skatteloven §20 tredje ledd. Ved ansettelsen i denne kommunen blir å medregne inntekt som skal skattlegges der etter reglene i skatteloven §18. For selskap som driver fangstvirksomhet på havet eller bergningsvirksomhet, beregnes inntektsskatt til staten av den del av selskapets inntekt som er skattepliktig til vedkommende kommune, forutsatt at denne del når den fastsatte grense.

Skattlegging av inntekt som nevnt i §3-4 annet ledd, foretas i Oslo.

Kapittel 7 - Særlige bestemmelser om skattegrunnlag, beløpsgrenser og satser mv

§7-1 Kapitalavkastningsraten for fastsetting av personinntektsdel av nærings- og selskapsinntekt (deling)

Kapitalavkastningsraten som nevnt i skatteloven §60 annet ledd skal være maksimalt 10,0 pst.

§7-2 Normalrentesatsen for rimelig lån i arbeidsforhold

Normalrentesatsen som nevnt i skatteloven §42 c annet ledd skal være 4,0 pst.

§7-3 Minstefradrag

Fradrag beregnet etter skatteloven §44 første ledd bokstav g nr 1 annet ledd skal ikke settes lavere enn kr 3 700 og ikke høyere enn kr 32 600. Fradraget kan ikke overstige den inntekten som det beregnes av.

§7-4 Foreldrefradrag

Fradrag etter skatteloven §44 sjette ledd skal ikke settes høyere enn kr 20 700 for ett barn og kr 24 700 for to eller flere barn.

§7-5 Klassefradrag

Fradrag etter skatteloven §75 er kr 25000 i klasse 1 og kr 50000 i klasse 2.

§7-6 Skattereduksjon for skattyter med liten skatteevne

Beløpsgrensene som nevnt i skatteloven §78 nr 1 første punktum skal være kr 69 700 for enslige og kr 108500 for ektepar og samboere som går inn under skatteloven §16 tolvte ledd.

Kapittel 8 - Forskriftskompetanse mv

§8-1 Avrundingsregler og utfyllende regler

Departementet kan gi nærmere forskrift om gjennomføring og utfylling av bestemmelsene i dette vedtak, herunder regler om avrunding av inntekts- og formuesposter, samt fradragsposter.

§8-2 Adgang til å fravike reglene i vedtaket

Reglene i dette vedtaket kan fravikes på vilkår som nevnt i skattebetalingsloven §56 nr 6.

Lagt inn 13 oktober 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen