Forslag til vedtak om...


Forslag til vedtak om merverdiavgift og avgift på investeringer m.v. for budsjetterminen 1998

I.

§1.

  1. Fra 1. januar 1998 skal det betales 23 pst avgift etter bestemmelsene i lov av 19. juni 1969 om merverdiavgift.
  2. Fra 1. januar 1998 skal det betales 11,11 pst avgift av omsetning som nevnt i lov av 19. juni 1969 om merverdiavgift §39 og godtgjørelse som nevnt i samme lov §41.

§2.

Unntaket i merverdiavgiftslovens §5 første ledd nr 2 gjelder ikke for omsetning av Postverkets bilbudtjenester. Departementet kan gi nærmere bestemmelser om avgrensing av avgiftsplikten.

II.

§1.

Fra 1. januar 1998 skal det betales 7 pst avgift etter bestemmelsene i lov av 19. juni 1969 om avgift på investeringer mv.

§2.

Avgift skal ikke betales av bygninger, anlegg og andre driftsmidler til bruk

  1. under fabrikkmessig produksjon av varer,
  2. under bryting, utvinning og bearbeiding i bergverk.

Departementet avgjør med bindende virkning hva som skal anses som "fabrikkmessig produksjon" og "bergverk".

§3.

Bestemmelsene i §2 gjelder ikke for

  1. virksomhet innen bygg og anlegg,
  2. jordbruk, skogbruk, fiske og fangst,
  3. produksjon og forsyning av elektrisk kraft, gass og vann, herunder damp og varmtvann.

Unntatt fra bestemmelsen i første ledd bokstav c er produksjon av damp og varmt vann som prosessvarme og produksjon av mottrykkskraft til egen bruk som nevnt i §2. Det samme gjelder utnyttelse av spillvarme i den utstrekning spillvarmen kommer fra driftsmidler som nevnt i §2.

§4.

Fiskere er fritatt for å svare avgift ved anskaffelse av linebruk, nøter, snurrevad, trål av alle slag og garn for sjøfiske.

§5.

Avgift skal ikke betales av kommunale kloakkrenseanlegg og kloakkledningsnett.

§6.

Avgift skal ikke betales av nærmere angitte miljøinvesteringer i avfallshåndteringsanlegg. Det skal heller ikke betales avgift av nærmere angitte investeringer i lokale mottaks- og lagringsanlegg og de sentrale behandlingsanleggene for spesialavfall.

§7.

Det skal ikke betales avgift av arbeid på bygninger og faste anlegg i Finnmark og Nord-Troms. Fritaket gjelder også varer som inkorporeres i bygning eller fast anlegg i forbindelse med slikt arbeid.

§8.

Avgift skal ikke betales av nærmere angitte tilskuddsberettigede energiøkonomiseringstiltak.

§9.

Det skal ikke betales avgift av lastebiler og trekkbiler for semitrailere. Det skal heller ikke betales avgift av tilhengere hovedsakelig innrettet for transport av gods til bruk for slike kjøretøyer.

Fritaket i første ledd gjelder ikke for kjøretøyer som ikke er registrert for bruk på offentlig veg.

§10.

Det skal ikke betales avgift av hogstutstyr til bruk for felling, kvisting, kapping ol i forbindelse med avvirking av skog.

§11.

Departementet kan

  1. gi nærmere forskrifter om avgrensning, utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i §§1-10 og kan herunder bestemme at visse driftsmidler skal avgiftsberegnes etter den sats som er nevnt i §1, selv om driftsmidlet er til bruk som nevnt i §2,
  2. når særlige forhold foreligger bestemme at visse driftsmidler skal være fritatt for avgiftsberegning, selv om driftsmidlet ikke er til bruk som nevnt i §2.
Lagt inn 13 oktober 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen