Forslag til Stortingets...


Forslag til Stortingets vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 1998

Med hjemmel i folketrygdloven §23-5 annet ledd fastsettes:

I

I 1998 skal følgende avgifter til folketrygden dekkes ved en produktavgift på førstehåndsomsetningen av fisk, hval og sel, og produkter av disse:

  1. Trygdeavgift over 7,8 pst av pensjonsgivende inntekt fra fiske, hval- og selfangst i inntektsåret.
  2. Arbeidsgiveravgift på hyre til mannskapet på fiske-, hvalfangst- og selfangstfartøy.
  3. Premie til kollektiv yrkesskadetrygd for fiskere, hval- og selfangere.
  4. Avgift til dekking av de utgiftene folketrygden har med stønad til arbeidsløse fiskere, hval- og selfangere.
  5. Avgift til dekking av de utgiftene folketrygden har i forbindelse med ordningen med frivillig tilleggstrygd for sykepenger til manntallsførte fiskere, hval- og selfangere.

II

Produktavgiften skal være 3,5 pst for 1998.

Avgift på omsetning av råfisk, råfiskprodukter, hval og hvalprodukter innkreves av godkjente salgslag, jf lov av 14. desember 1951 nr 3 om omsetning av råfisk §3. Ved fiske på fjerne farvann der omsetningen foregår utenom salgslag og ved omsetning av sel og produkter av sel, skal den avgiftspliktige innbetale produktavgiften til Fiskeridirektoratet.

Lagt inn 13 oktober 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen