Forslag til endring i...


Forslag til endring i Stortingets skattevedtak av 31. oktober 1996 for inntektsåret 1997

§3-2 skal lyde:

§3-2 Fellesskatt

Enhver som plikter å betale inntektsskatt til kommunen etter skatteloven skal betale fellesskatt til staten. Fellesskatten skal beregnes på samme grunnlag som inntektsskatten til kommunene.

Satsen for felleskatten skal være:

  • For personlig skattepliktig og dødsbo i Finnmark og kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke: 6,25 pst.
  • For personlig skattepliktig og dødsbo ellers: 9,75 pst.
  • For andre skattepliktige: 21,25 pst.

Ny §3-6 skal lyde:

§3-6 Skattesats for utbetalinger fra individuell pensjonsavtale til bo

Av utbetaling fra individuell pensjonsavtale til bo som omhandlet i skatteloven §42 åttende ledd tredje punktum, svares skatt til staten med 45 pst.

Lagt inn 13 oktober 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen