Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Boks 2.6 Konkurranseevne

Boks 2.6 Konkurranseevne

Et lands konkurranseevne uttrykker evnen til samtidig å opprettholde full sysselsetting og en rimelig balanse i utenriksøkonomien. Mens en rimelig balanse i utenriksøkonomien over tid vil være viktig for å kunne delta i det internasjonale varebyttet, vil full sysselsetting være vesentlig for å kunne dra tilstrekkelig nytte av de fordelene som internasjonal handel åpner for. For å kunne oppnå en tilfredsstillende konkurranseevne må konkurranseutsatte næringer i tilstrekkelig grad være i stand til å konkurrere på eksportmarkedene og hjemmemarkedet med sine produkter.

Av de tradisjonelle konkurranseutsatte sektorene er industrien den viktigste. I de fleste bedriftene vil lønnskostnadene, både direkte og indirekte via leveranser fra andre sektorer, være den dominerende kostnadskomponenten. Et høyt lønnsnivå vil imidlertid ikke bety svak konkurranseevne ovenfor utlandet hvis det motsvares av tilsvarende høy produktivitet. En indikator for utviklingen i konkurranseevnen overfor utlandet er derfor forholdet mellom lønnskostnader pr. produsert enhet i norsk industri og i industrien hos våre handelspartnere omregnet til felles valuta, dvs. såkalte relative lønnskostnader pr. produsert enhet (RLPE).

I tillegg til lønnskostnadene vil også andre kostnadskomponenter som f.eks. energikostnader, kapitalkostnader, og kostnader til innenlandsk produsert vareinnsats ha betydning for norske bedrifters muligheter til å hevde seg i den internasjonale konkurransen.

Det må understrekes at en ikke uten videre kan trekke slutninger fra utviklingen i konkurranseevnen for en enkelt bedrift eller næring til utviklingen i konkurranseevnen for et helt land. En økonomi med vekst og omstilling vil normalt være preget av ulik utvikling i konkurranseevnen for de enkelte næringer. Videre kan en bedring i konkurranseevnen for en næring f.eks. gjennom subsidiering av innsatsfaktorene gi en dårligere utnyttelse av ressursene samlet sett, og dermed ikke bedre konkurranseevnen i samfunnsøkonomisk forstand. En mer generell omtale av lønnsomhetsutviklingen i næringslivet samt utviklingen i bedriftenes markedsandeler er gitt i avsnitt 2.5.3.


Til toppen