Bestilling til Helsedirektoratet i anledning kommunale vedtak om karantene- og innreise fra andre deler av landet samt andre vedtak rettet mot kritisk infrastruktur

Departementet ber Helsedirektoratet om følgende:

 • Be Fylkesmennene om å ta kontakt med kommuner i sin region for i første omgang å innhente vedtakene og veilede om hvordan karantenereglene kan utformes slik at de er forholdsmessige og også ellers i samsvar med smittevernloven.
 • Be Fylkesmennene om å vurdere lovlighetskontroll med de kommunale vedtakene etter kommuneloven kap. 27 og fatte nødvendige vedtak dersom kommunene ikke endrer karantenereglene slik at de blir forholdsmessige og ellers er i samsvar med smittevernloven (bl.a. begrensningen på syv dager i § 4-1 første ledd bokstav d).
 • Ivareta oppfølgingen av og kontakten med Fylkesmennene for å bidra til mest mulig ensartede karanteneregler.
 • Vurdere behovet for å be Fylkesmennene om å følge med på lokale påbud og restriksjoner etter smittevernloven som ikke er knyttet til reise og som retter seg mot kritisk infrastruktur, som for eksempel forsyning av matvarer, drift av flyplasser mv.

Bakgrunn

Smittevernloven § 1-5 legger rammer for kommunale vedtak etter smittevernloven § 4-1. Det følger blant annet av bestemmelsens andre ledd at "tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep". Det er derfor et krav om at kommunenes særskilte karanteneregler skal være forholdsmessige. Uforholdsmessige karanteneregler er ikke lovlige. Samtidig er det viktig at kommunene har rom for å fatte lokalt begrunnede vedtak ut fra lokale forhold og behov.

Noen kommuner har fattet vedtak om karantenepåbud for reisende fra ulike deler av landet.

Det er viktig at kommunenes vedtak om karantenepåbud gjør unntak for helt nødvendige forflytninger av personer. Et eksempel på dette er reguleringen i forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge § 2, som lyder: "Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen". Andre eksempler følger av kommunenes karantenevedtak.

Flere av de første vedtakene var absolutte og ga ikke rom for å gjøre unntak for ivaretakelse av samfunnskritiske funksjoner. Etter det departementet har kunnet bringe på det rene, har kommunene i ettertid revidert karantenebestemmelsene med relevante unntak. Departementet er ikke kjent med den konkrete utformingen av alle vedtakene, og det kan komme nye vedtak fra nye kommuner. Fylkesmennene bør derfor følge med på vedtakene.

Det vil være til stor hjelp for alle som skal forholde seg til de kommunale karantenereglene at disse er mest mulig ensartede. Helsedirektoratet og fylkesmennene kan bistå kommunene med å oppnå dette.

Det er også behov for å følge med på om andre kommunale vedtak samlet eller hver for seg fremstår som uforholdsmessige. Dagligvarebransjen (NorgesGruppen, COOP og REMA) har for eksempel henvendt seg til departementet angående lokale tiltak som retter seg mot dagligvarebutikker med ulike restriksjoner vedrørende salg av uemballerte dagligvarer (frukt og grønt, brød- og bakervarer og smågodt) mv. Vedtakene er fattet til tross for at dagligvarekjedene selv mener de har gjort nødvendige vurderinger i henhold til sentrale retningslinjer fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Mattilsynet.

Vi viser til at Beredskapsutvalget anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Departementet vil legge til at også renholdstjenester nå bør være av kritisk betydning.

Med hilsen

Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef


Geir Helgeland
avdelingsdirektør