Bekreftelse - studiepoeng og fagskolepoeng

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 17 annet ledd definerer studiepoeng slik: "Studiepoeng er en betegnelse på læringsutbytte og normert studietid. Et fullført studieår er normert til 60 studiepoeng." Betegnelsen studiepoeng erstatter betegnelsen fagskolepoeng, jf. lov om fagskoleutdanning av 20. juni 2003 nr. 56 § 5 tredje ledd bokstav c. Fagskolepoeng og studiepoeng tatt ved en fagskole betyr derfor det samme.

Med hilsen

Trude Wessel Eide (e.f.)

avdelingsdirektør

Karin Helle

seniorrådgiver