Informasjon om studentmobilitet for norske studenter under COVID-19

Kunnskapsdepartementet har oppfattet at det er et behov for en tydeliggjøring av ansvarsforholdene samt departementets forventninger til institusjonene knyttet til studentmobilitet for norske studenter under COVID-19-situasjonen. Departementet er informert om at dette har blitt diskutert både i UHR Utdanning og i møter arrangert av Diku. Vi ønsker å bidra til å klargjøre status så langt der er mulig i den usikre situasjonen vi befinner oss i.

Regjeringen anser reiser som studenter gjennomfører til sine utenlandske studieland for å være nødvendige reiser på lik linje med nødvendige arbeidsreiser. Studenter som drar på utveksling bryter dermed ikke UDs reiseråd som sier at vi skal unngå alle ikke-nødvendige reiser. Dette henger også sammen med at en av hovedbegrunnelsene for UDs reiseråd er å unngå at reisende tar med seg smitte fra utlandet og hjem til Norge. Studenter som reiser ut for et lengre opphold utgjør i så måte liten risiko. Også kortere studieopphold i utlandet (f.eks. praksismobilitet, feltarbeid e.l.) anses som nødvendige reiser, såfremt det er en integrert og definert del av utdanningen.

Det som derimot er svært viktig, er at studentene sørger for å ha gyldig reiseforsikring før de drar ut og setter seg godt inn i vilkårene for forsikringen. Videre må de sette seg inn i og forholde seg lojalt til gjeldende smitteverntiltak i studielandet. Det er også viktig at både institusjonene og studentene har god dialog med de utenlandske vertsinstitusjonene om gjennomføring av utvekslingsopphold. Studentene må selvsagt også være forberedt på at de kan måtte gå i karantene når de kommer hjem til Norge i tråd med de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak.

Når det gjelder et mulig kostnadsansvar for norske studenter i utlandet i forbindelse med et avbrutt utenlandsopphold, har institusjonene et klart ansvar for å informere og veilede studentene om både muligheter og begrensninger i forkant av reisene. I tillegg bør lærerstedene tydeliggjøre hva studentene selv har ansvar for. Studentene har blant annet ansvar for å sette seg inn i vilkårene for sin egen reiseforsikring og undersøke hvilke smitteverntiltak som gjelder i studielandet. Institusjonene har i utgangspunktet ikke et økonomisk ansvar for studenter som er på utveksling til andre land. Ved f.eks. avbrutt utenlandsopphold har institusjonene likevel et ansvar for å sikre studentenes studiefremdrift.

Når det kommer til reiseforsikring anbefaler vi både institusjonene og studentene å sette seg inn i forsikringen som tilbys gjennom ANSA. ANSA kan også tilby mye annen nyttig informasjon for både institusjonene og studentene.

Hva gjelder konsulær bistand vil norske myndigheter kunne gi konsulær bistand til norske borgere som normalt i de tilfeller der det oppstår akutte behov.

For inneværende semester gjelder også regjeringens beslutning om at studenter tilknyttet utenlandske læresteder som på grunn av COVID-19 ikke kan oppholde seg i studielandet, men følger digital undervisning fra Norge, vil få beholde alle ytelser fra Lånekassen som normalt, inkludert reisestøtten. Regjeringen tar sikte på å forlenge denne midlertidige ordningen også for vårsemesteret 2021.

I tråd med dialogen mellom statsråd Asheim og rektorene ved norske universiteter og høyskoler i løpet av våren 2020, legger departementet til grunn at institusjonene så godt som mulig legger til rette for studentmobilitet våren 2021. Regjeringen har høye ambisjoner for internasjonalisering av norsk høyere utdanning og forventer at dette følges opp selv om vi nå står i en utfordrende situasjonen preget av mye usikkerhet. Departementet vil berømme de institusjonene som også inneværende semester har klart å gi studentene muligheter for internasjonal mobilitet. Beslutninger lokalt ved institusjonene som begrenser studentenes muligheter for mobilitet bør ikke tas for tidlig og kun tas i de tilfeller der det ikke er mulig å se for seg andre alternativer. Departementet ønsker også at institusjonene i størst mulig grad samordner sin praksis med tanke på likebehandling av studentene.

Til slutt vil vi påpeke at det til syvende og sist er opp til den enkelte å vurdere om man ønsker å reise på studieopphold i utlandet nå. Vår presisering av at studentreiser anses som nødvendige reiser skal ikke tolkes dithen at studenter skal føle seg presset til å reise ut. Reisene er nødvendige i den forstand at man ikke bryter reiserådet hvis man selv velger å dra.

Med hilsen  
Joakim Bakke (e.f.)
avdelingsdirektør
Niclas Lindahl Trosdahl
Seniorrådgiver