Forskrifter

Forskrifter

§ 9a–9 Forskrifter

Departementet kan gi nærmare forskrifter om skolemiljøet til elevane.

Opplæringsloven § 9a–9 gir departementet fullmakt til å gi forskrifter om skolemiljøet. Forskriftene kan blant annet utdype kravene til det fysiske og det psykososiale miljøet, til internkontroll og brukermedvirkning. Forskriftene kan omfatte alle miljøfaktorer som kan virke inn på helsen, trivselen og læringen til elevene.

Bestemmelsen fører videre forskriftshjemmelen i den tidligere § 9–3 andre ledd.

Forskrifter til opplæringsloven

Departementet har ikke gitt nye forskrifter til kapittel 9a. Det vises imidlertid til forskrift til opplæringsloven (forskrift 28. juni 1999 nr. 722) § 12–1 om tryggleik for elevane. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Departementet viser til at kommunehelsetjenestelovensforskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler fremdeles gjelder, og at denne stiller de samme kravene til skolemiljøet som opplæringsloven 9a og presiserer dem.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Det vises også til Arbeids- og administrasjonsdepartementets forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Denne forskriften gir en mer utførlig beskrivelse av hva internkontroll er, og vil slik sett ha indirekte betydning for den rettslige forståelsen av opplæringsloven § 9a–4. Internkontrollforskriften gjelder allerede direkte for de ansattes arbeidsmiljø og for de deler av elevenes skolemiljø som reguleres av opplæringsloven.