Det systematiske arbeidet...

Det systematiske arbeidet med skolemiljøet (internkontroll)

§ 9a–4 Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll)

Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet.

Et godt skolemiljø avhenger av bevisste holdninger og et målrettet og systematisk arbeid. Opplæringsloven § 9a–4 pålegger skolen å arbeide aktivt og målrettet for å oppfylle kravene til skolemiljøet i opplæringsloven.

Skolen har også plikt til å føre internkontroll med skolemiljøet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 5, og dessuten etter arbeidsmiljøloven, etter brannvernlovgivningen og annen helse-, miljø- og sikkerhetslovgivning (HMS-lovgivning). Det systematiske arbeidet med skolemiljøet etter opplæringsloven bør ses i sammenheng med og innarbeides i den internkontrollen som allerede eksisterer etter disse lovene, og annen helse-, miljø- og sikkerhetslovgivning, slik at man unngår dobbeltarbeid.

Internkontroll innebærer å omsette kravene i lov og forskrift til konkrete mål for skolemiljøet, kartlegge utfordringene og planlegge og iverksette tiltak for å nå målene. Arbeidet må omfatte hele skolemiljøet – fysisk og psykososialt, innendørs og utendørs. Virksomheten må dokumentere at dette er etablert, og at det faktisk blir fulgt opp. Internkontroll favner om alt fra renhold til det skolen gjør for å forebygge, oppdage og håndtere mobbeproblem.

Formålet med internkontrollplikten er todelt: For det første tvinger plikten skolen til aktivt å følge opp kravene i lovverket. For det andre letter internkontrollen arbeidet for tilsynsmyndigheten ved at skolen dokumenterer hvordan den forstår kravene, og hva den faktisk gjør for å oppfylle dem.

Forebyggende tiltak kan settes i verk både på skole- og på klasse- eller gruppenivå, og det er viktig at elevene selv får delta i dette arbeidet. Departementet vil oppfordre til at man benytter høvet til å gi ordensregler som del av det organiserte skolemiljøarbeidet.

Et effektivt skolemiljøarbeid krever at elevene, personalet og eventuelt de foresatte tar aktivt del, i både utformingen og gjennomføringen. Brukerne er en viktig ressurs. De oppholder seg i miljøet og har en viktig kunnskap når det gjelder deres eget miljø. Det er viktig at personalet og elevene som skal arbeide aktivt med internkontrollen, får et eierforhold til denne. Dersom skolen søker ekstern hjelp til å utarbeide opplegg for internkontroll, vil det være en særlig utfordring for skolen å sørge for å involvere personalet og elevene i utformingen, slik at internkontrollen blir best mulig tilpasset de lokale forholdene og forutsetningene.

En forutsetning for å lykkes er at skolen selv har satt seg konkrete mål ut fra de generelle kravene i lovverket, og at planer og tiltak er tilpasset til de lokale utfordringene. Internkontroll forutsetter dessuten at arbeidet blir løpende vurdert og jevnlig revidert. Man må unngå at internkontroll blir noe statisk, «en perm i hylla».

Med hjemmel i ulike HMS-lover har Arbeids- og administrasjonsdepartementet gitt en egen forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS-forskriften). Denne definerer nærmere hva systematisk arbeide med helse, miljø og sikkerhet innebærer, og vil således ha indirekte betydning for plikten til skolen/skoleeieren etter opplæringsloven § 9a–4. Se Arbeidstilsynets hjemmesider for mer informasjon om hvordan skolen kan organisere arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Veiledninger, programmer m.v. til hjelp i skolemiljøarbeidet

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 4

Veileder til HMS-forskriften

Arbeidstilsynets temasider om systematisk HMS-arbeid.

Utdanningsdirektoratets Møteplass for lærings- og oppvekstmiljøet, har blant annet oversikt over tiltak mot mobbing.

Miljø og helse - en forskningsbasert kunnskapsbase fra Statens institutt for folkehelse. Har blant annet en egen del om ulykker.

Helse og Miljøtjenester har utviklet Miljøprosessen – en arbeidsbok til bruk for skoler og
barnehager for å overholde de myndighetskrav som er gitt i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Arbeidsboken skal gi styrer/rektor et redskap til hjelp i arbeidet med å følge opp forskriftens intensjoner og krav på en enkel, sikker og kostnadseffektiv måte.

Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport

Rapporten er laget av ISIAQ – International Society for Indoor Air Quality and Climate – og finnes i en norsk oversettelse på hjemmesidene til Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB), www.innemiljo.net.

MEIS ( http://www.miljolare.no/fagstoff/by/meis/)

MEIS står for Miljø, Energi og Inneklima i Skolen og er et miljølæreprogram der elevene kan arbeide blant annet med miljøet i klasserommet. Gjennom læringsprosessen vil ungdommene få innsikt i hva som bestemmer inneklimaet, hvordan dårlig inneklima virker inn på trivsel og helse, og ikke minst hvordan de kan være med og bedre inneklimaet og bruke energi effektivt. Programmet inneholder et rapporteringssystem for oppfølging av energiforbruk og en inneklimadatabase. Data fra skolene legges inn i en felles database, slik at skolene kan sammenligne og utveksle data og erfaringer. Programmet er et velegnet utgangspunkt for prosjektarbeid.

Nettverk for miljølære er et verktøy i arbeidet med miljøopplæring. Her kan man blant annet velge programmer hvor man arbeider med det fysiske eller det psykososiale miljøet ved skolen. Bak Nettverk for miljølære står blant andre Kunnskapsdepartementet

(KD) og Utdanningsdirektoratet.

Kai Gustavsen: Barns innemiljø, Veileder for praktisk inneklimaarbeid i klasserommet og barnehageavdelingen. Kommuneforlaget 1999

Denne viser hvordan lærere og barnehageansatte, i samarbeid med blant andre barna og foreldrene, med enkle tiltak kan gjøre store forbedringer av innemiljøet i klasserommet og i barnehagen. Ideene, metodene og tiltakene behøver ikke medføre store kostnader, og enkelte tiltak kan til og med føre til kostnadsreduksjoner.
Kan bestilles fra Kommuneforlaget AS, Postboks 1263, Vika, 0111 OSLO

Svein Erik Dørum, Kai Gustavsen: Fra paragraf til miljø. Kommuneforlaget 1999.

Et mer omfattende hjelpemiddel for å bedre innemiljøet. Metoder og eksempler på hvordan arbeidet med internkontroll og HMS kan gjøres i praksis. Viser at tiltak behøver ikke medføre økte kostnader, og i mange tilfeller opplever man kostnadsreduksjoner.

Kan bestilles fra Kommuneforlaget AS, Postboks 1263, Vika, 0111 OSLO

Se også nyttige tips på www.inneklima.com, under ”Tiltak” og ”Målinger og analyser”, og hjemmesiden til Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn.

Samarbeidsgruppen for brannvern i skolen har laget undervisningsopplegg om brannvern for skoleelever.

FUG (Foreldreutvalget for grunnskolen) har egen hjemmeside med mye stoff om skolemiljøet. For foreldre som vil påvirke barnas miljø, har de laget et ideark om skolens arbeidsmiljø