Elevdeltaking i skolemiljøarbeidet

Elevdeltaking i skolemiljøarbeidet

Generelt om elevdeltaking

§ 9a–5 første ledd

Elevane skal engasjerast i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske arbeidet for helse, miljø og tryggleik ved skolen. Skolen skal leggje oppgåver til rette for elevane etter kva som er naturleg for dei enkelte klassetrinna.

Opplæringsloven § 9a–5 første ledd slår fast at elevene på alle klassetrinn skal engasjeres i det systematiske arbeidet med skolemiljøet, og få oppgaver etter hva som naturlig kan forventes på de enkelte klassetrinn.

Elevene skal være med på å drøfte tiltak for et godt skolemiljø, slik som for eksempel tiltak for å forebygge mobbing. De kan også være med på å lage og gjennomføre daglige rutiner for å bedre inneklimaet, om enkelt renhold, bruk av innesko innendørs, enkle målinger og observasjoner av det fysiske innemiljøet osv.

Se også opplæringsloven § 9a–6 om informasjonsplikt og uttalerett nedenfor.

Det finnes ulike modeller for hvordan elevene kan engasjeres i skolemiljøarbeidet, se her.

Skolemiljørepresentantene

§ 9a–5 andre til femte ledd

Elevrådet kan nemne opp skolemiljørepresentantar til å vareta elevane sine interesser overfor skolen og myndigheitene i saker som har med skolemiljøet å gjere. Skolemiljørepresentantane deltek i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske helse-, miljø- og tryggingsarbeidet ved skolen i den grad det vedkjem skolemiljøet for elevane.

Elevane kan møte med inntil to skolemiljørepresentantar i arbeidsmiljøutvalet der eit slikt er oppretta ved skolen i samsvar med lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v., når dette behandlar spørsmål som vedkjem skolemiljøet for elevane. Skolemiljørepresentantane har da talerett og rett til å få meininga si protokollert. Skolemiljørepresentantane skal ikkje vere til stades når utvalet behandlar saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter.

Skolemiljørepresentantane har rett til den informasjon som trengst for oppdraget, så langt informasjonen ikkje er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter.

Skolemiljørepresentantane har rett til den opplæring og det fritak frå undervisningstimar som trengst for å skjøtte oppgåvene.

Opplæringsloven § 9a–5 andre ledd gir elevrådet rett til å utnevne skolemiljørepresentanter. Disse er tiltenkt et særlig ansvar for å overvåke skolemiljøet på vegne av elevene, komme med forslag og delta i utformingen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Tredje ledd gir to av skolemiljørepresentantene møte- og talerett i arbeidsmiljøutvalget ved skolen når dette behandler saker som har betydning for elevenes skolemiljø. Der det ikke er arbeidsmiljøutvalg ved den enkelte skolen, har skolemiljørepresentantene møte- og talerett i det arbeidsmiljøutvalget i kommunen eller fylkeskommunen som behandler saker knyttet til den aktuelle skolen.

Bestemmelsene er ikke til hinder for at skolene selv oppretter for eksempel egne skolemiljøutvalg, sammensatt av representanter for de tilsatte, elevene, foreldrene og skolehelsetjenesten.

Etter fjerde og femte ledd har skolemiljørepresentantene rett til informasjon, opplæring og fritak fra undervisningstimer slik at de kan skjøtte oppgavene sine.

Departementet viser elles til opplæringsloven § 11–8, som gir representanter for elevene i videregående opplæring møte- og talerett i fylkeskommunale nemnder etter tilsvarande regler som for tilsatte.