Informasjonsplikt og...

Informasjonsplikt og uttalerett

§ 9a–6 første ledd

Samarbeidsutvalet og skoleutvalet, og dessutan elevrådet og foreldrerådet, skal haldast løpande underretta om alle tilhøve – deriblant hendingar, planar og vedtak - som har vesentleg betydning for skolemiljøet. Råda og utvala har på førespurnad rett til å få framlagt dokumentasjon for det systematiske helse-, miljø- og tryggleiksarbeidet ved skolen.

Opplæringsloven § 9a–6 første ledd pålegger skolen å holde samarbeidsutvalget, skoleutvalget, elevrådet og foreldrerådet løpende underrettet om alle forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet. Dette vil blant annet gjelde problemer i miljøet, slik som for eksempel alvorlige voldsepisoder eller vedvarende dårlige psykososiale forhold, eller for eksempel problemer med temperaturreguleringen i klasserommet. Det kan også dreie seg om utarbeiding av opplegg for det systematiske arbeidet for skolemiljøet med for eksempel renholdsrutiner. Andre viktige eksempel er vedtak gjort enten av skolen selv, skoleeieren eller av tilsynsmyndighetene.

De samme organene har rett til fullt innsyn i dokumentasjonen av skolens systematiske arbeid for skolemiljøet, i planer, skrevne rutiner, målinger, rapporter osv.

I begrensningene «vesentleg betydning» ligger det at for eksempel dagligdagse enkelthendinger eller mindre endringer av rutiner ikke omfattes av plikten.

§ 9a–6 andre ledd

Råda og utvala som er nemnde i første ledd, skal så tidleg som mogleg takast med i planlegginga og gjennomføringa av miljøtiltak ved den enkelte skolen, og har rett til å uttale seg og komme med framlegg i alle saker som har betydning for skolemiljøet.

Etter opplæringsloven § 9a–6 andre ledd skal skolen/skoleeieren ta rådene og utvalgene med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak på et så tidlig tidspunkt som mulig. Dette er særlig viktig ved oppføring eller rehabilitering av skolebygg, og ved utarbeiding og større revisjoner av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved skolen.

Ansvaret for å ta med de nevnte rådene og utvalgene vil ligge på skoleeieren når det gjelder byggeprosjekter, og på skolens ledelse når det gjelder utforming og revisjon av det systematiske skolemiljøarbeidet.

Bestemmelsen må ses i sammenheng med første ledd om underretning.

§ 9a–6 tredje ledd

Dersom skolen blir klar over tilhøve ved skolemiljøet som kan ha negativ verknad for helsa til elevane, skal elevane og dei føresette snarast mogleg varslast om det.

Opplæringsloven § 9a–6 tredje ledd inneholder bestemmelser om varslingsplikt overfor elevene og eventuelt de foresatte når skolemiljøet kan ha negativ virkning for helsen til elevene. Informasjon skal gis til alle elever og foreldre så snart som mulig. Når miljøet ikke lenger bare er utilfredsstillende i forhold til trivsel og læring, men kan ha negativ virkning for helsen, må alle elever og foresatte få vite om det. Bestemmelsen gjelder forhold som kan ha negativ innvirkning på helsa. Det er altså ikke nødvendig at forholdene allerede har fått eller klart vil få slik negativ virkning.

Skoleeieren har det overordnede ansvaret for slik varsling, men ledelsen ved den enkelte skole har også et selvstendig ansvar.

Se også forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 5 annet ledd, som sier at skolens leder skal «sørge for at det uoppfordret gis relevant informasjon til foresatte og/eller elever om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen».