Straff

Straff

§ 9a–7 Straff

Med bøter eller fengsel i inntil 3 månader eller begge delar blir den straffa som forsettleg eller aktlaust bryt krava i dette kapitlet eller i forskrifter gitt i medhald av det.

Medverknad blir straffa på same måten.

Strafferammen er den samme som etter kommunehelsetjenesteloven § 4a–11, jf. Se også forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 28.

For andre sanksjoner se her.